مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی ۸

۸ سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی

روز هشتم آغاز هفته دوم


نوزادان در هفته هاى اول زنده گى خود تا ١٨ ساعت ميخوابند وهر چهار ساعت بعد بيدار ميشوند يك تقسيم اوقات روزمره درست هنوز تشكيل نيافته و بسيارى نوزادان هنوز قادر نيستن شب را تا صبح بدون بيدار شدن خواب بروند
در اين وقت حالت چگونه خو
اب كردن طفل بسيار مهم است بهترين شكل خواب نمودن براى نوزادان تا يك ساله گى شكل خواب نمودن به تخته پشت است 
خواب نمودن بروى دل نظر به پژوهشات كه تا فعلا شده رابطه نزديك به مرگ هاى نا بهنگامى نوزاد دارد
  از طرف روز وقتى خودتان بيدار هستيد و ميتوانيد از طفل خبر گيرى نمايد طفل را بروى دل خواب  داده میتوانید  اما از طرف شب حتمى كوشش شود تا طفل تخته به پشت خواب شود

توجه  : بعد از هفته چهارم خواب نمودن طفل يك جریان درست به خود ميگرد  نوزادان شام در يك وقت معين  به خواب ميروند و در بین شب هم هميشه به همان يك وقت معين بيدار ميشوند

(Visited 443 times, 1 visits today)