مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی ۹

. سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی

روز۹

 تبدیل کردن  دستمال ( پمپرس)  یا  پاک کردن کون نوزاد يك روش نظافتى خيلى مهمی است كه روز چند باربايد تكرار شود یعنی بعد ازهرتشناب کلان عاجل ! و به طور منظم هر سه  ساعت بعد تبدیل نمودن پمپرس حتمی است . اگر همیشه امکانات دست رسی به آب جاری را ندارید کون نوزاد را اول با  دستمال های نم (کاغد تشناب های نم یا مرطوب ) پاك نموده بعد با یک دستمال دست كه با آب شیر گرم نم شده  بشوريد ، درزهای پا و ران ها از ياد تان نرود چرا كه درآن قسمت های  (درز) كه هوا كمتر ميرسيد ومرطوب باقی میمانند  التهاب يا شاريده گى هم  بیشتر و زودتر صورت میگیرد از اينرو به خاطر آن که کون نوزاد و تمام قات ها و درز های ران و پاهای نوزاد مرطوب نمانده و درست خشک شده باشد با دستمال  دست علیحده  كون نوزاد را  به دقت خشك كنيد هنگام خشک کردن كوشش كنيد كه دستمال را نمالید بلکه با فشار های آهسته آهسته به بدن نوزاد او را خشک کنید . طریقه آسانتر و بهتر خشک کردن با موى خشكان میباشد البته  با درجه بسیار کم كه هوا آن داغ نباشد ! و با احتیاط زیاد . برای داخلو خارج  شدن هوا،  پمپرس یا دستمال را زياد سخت بسته نكنيد قسمى كه بعد از بستن به اندازه يك انگشت شهادت  تان از قسمت کمربند پمپرس به پمپرس داخل شده بتواند .تا وقتى كه كون طفل جور است استفاده از كريم حتمى نيست وقتى كون  نوزاد شاريده باشد از كريم هاى نوزاد حاوی از سنک * و یا گل همیشه بهار * که در دواخانه  ها دریافت .میشوند استفاده شود

توجه  : نوزادان در مقابل تبدیل شدن غیر مترقبه  حرارت خیلی حساس هستن ویک نوزاد با همین تغیرچند لحظه یی حرارت که هنگام تبديل  نمودن پمپرس اتفاق میفتد هم میتواند زود سرما بخورد و مریض شود از اينرو در روز هاى سرد در بالا ميز تبديل پمپرس از بخاری های که بالا میز نصب میشود  و یا بخاری های عادی اما با احتیاط استفاده کنید

calendula  * گل همیشه بهار

   zink    * سنک یا زنک

 

(Visited 869 times, 1 visits today)