مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز زنده گی روز ۱۵

 سلسله این ۳۶۵ روز زنده گی روز پانزده هم

همكارى و پيشدستى شوهر در اين هنگام خيلى براى مادران جوان مهم است. قسمى كه گفته شد قبل از ولادت بايد با همسر صحبت شود و از او تقاضا كمك شود چون با آمدن كودك نوزاد در خانواده دیگرنوزاد هميشه در جایگاه اول قرار دارد و به او بیشتر رسیده باید شود . اكثر مردان بى مسوليت در مقابل نوزاد حسودى ميكنن كه چرا نوزاد در جا اول قرار گرفته اما اين را نميدانند كه اين نوزاد فرزند از آنها هم است و هنوز خيلى خورد و ناتوان هست خودش قادر به انجام کاری نیست و به کمک آنها ضرورت دارد وبايد به او رسيده گى شود
از اينرو صحبت نمودن همسران با همديگر در اين مورد خيلى مهم است از شوهرخواهش شود تا در بعضى كار هاى خانه به شما كمك كند مثلا بعد ازوظیفه سودا ضرورت را بخرد يا قبل از كار رفتن كثافات را با خود بيرون كند و يا لباس ها را از ماشين كالا شويى بيرون كند و يا به ماشين كالا شويى بيندازد و ازقبيل اين كار هاى خورد و كوچك. با همكارى نمودن به خانم تازه مادرشده  از مردانه گى مرد كم نشده  و بلكه برعكس احساس مسوليت در مقابل فاميل يعنى مرد بودن واقعی را نشان ميدهد. با هم ديگر مشوره كنيد كه چگونه به يكديگر همكارى نمايد طرز بغل گرفتن درست و رفتار درست با نوزاد را به شوهر تان ياد بدهيد تا هنگامى كه شما مصروف يك كار ديگر هستين او با اطمينان وخاطرجمعی بدون ترس از اينكه نوزاد را افگار نكند با نوزاد مصروف باشد .

(Visited 793 times, 2 visits today)