زندگی خانوادگی

تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال شادی

سال شادی سال های ۱۳۵۹/۱۳۷۱/۱۳۸۳/۱۳۹۵

سال شادی سالیست پراز جنبش حرکت و سرعت که درهرلحظه آن میتواند حادثه یی اتفاق بیفتد که زنده گی را بلکل به یک جهت دیگر، مثبت و یا هم منفی تغیربدهد

متولدین سال شادی اشخاص خیل مستقل ماهر و با هوش هستند که همیشه جسم و ذهن شان در حرکت است . بذله گویی و شوخی وسرگرم نمودن مردم از جمله مشخصات اصلی متولدین سال شادی است از اینرو آنها بزم و مهمانی را خیلی دوست دارند تا در آنجا با شوخی ها و بذله گویی های خود بدرخشند و همه را سرگرم نگاه کنند. آنهاطریق خرچ کردن و برخورد با پول را خیلی خوب میدانند ازاینرو هرگز با مشکلات اقتصادی روبرو نخواهند شد . آنها انسان های با نشاط پر شور، زرنگ و چالاک اند و اگر چی خیلی زود  قهر و آزرده میشوند وخیلی اندک رنج اند با آن هم قلب مهربان دارند و همیشه آماده کمک نمودن به دیگران اند. متولدین این سال در خلاقیت و نوآوری خیلی وارد و فعال اند و همیشه ایده ها و برنامه ریزی های نو دارند که متاسفانه برای اجرا آنها وقت و قوه تمرکزکافی ندارند . متولدین این سال همیشه کنجکاوانه  دنبال دریافت جواب  به سوالاتی اند که برایشان حل نشده ومعما باقی مانده . آنها  برعلاوه استعداد خوب در سازمان دهی دارند و سخت ترین مشکل را هم به آسانی حل کرده میتوانند . اما یک حرف را هرگز فراموش نکنیم که برای متولدین سال  شادی شنیدن آفرینی و قدردانی نمودن ازآنچه که انجام داده اند خیلی مهم است واگر از آنها  قدردانی نشود و آفرینی نشنوند بسیار زود مانند یک کودک قهر میکنند

سال های خوب برای متولدین سال شادی سال موش خرگوش شادی خروس

 و برعکس سال های خراب سال های گاو ،سگ وخوک اند

آنها با متولدین سال های موش ، اژدها، سگ و شادی  سازگاری دارند ودوستان شریکان و یا هم  زوج های خوب بوده میتوانند

وبرخلاف با متولدین سال های پلنگ ،مار ،بز اصلی سازگاری کرده نمیتوانند و با هم جور نمیایند

متن بعدی در همین بخش هنر و سرگرمی خصوصیات متولدین سال خروس : سال های ۱۳۶۰ /۱۳۷۲/۱۳۸۴/۱۳۹۶

(Visited 785 times, 1 visits today)