صحت و تندرستی, مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز سیزده هم

روز  سیزده هم
بازگشت به حالت اولى

پس از ولادت رحم مادر بر علاوه  آن که از جا خود بيجا میشود شكل اولی خود را هم از دست ميدهد كه بعد از ولادت  مادران بايد به آن رسيده گى کنند و با تمرينات كه اكثر در شفاخانه ها به مادران جوان بعد از ولادت ياد داده ميشود آن را دوباره به
 شكل اولى اش بازگردانند. اين تمرينات هيچ ضرری به مادران تازه ولادت نموده  یا زچه ندارند و خيلى هم ساده ميباشند
به روى بستر دراز بكشيد و تنها قسمت باسن را آهسته از زمين بالا نموده و دوباره به زمين بگذاريد اين حركت را چندين بار تكرار نمآيد ،

 به روى بستر دراز كشيده شكم را  به داخل كش نماید قسمى كه احساس شود كه ناف تان درو رفته  و دویاره رها نماید یا به حالت اولی برگردانید

به روى بستر دراز بكشيد پا ها را بروی بستر بگذارید قسمی که عینک های زانوبا شکم یک زاویه ۹۰ درجه تشکیل بدهند كف هاى پا را كمى از همديگر دور به اندازه شانه ها  بگذاريد و باسن و قسمت كمر را آهسته بلند نموده دوباره به روى بستر بگذاريد تمام اين تمرينات را هر روز ده تا پانزده بار تكرار نمايد

csm_beckenbogen2_08_cc1770fbcd

اين تمرينات رحم را دوباره خورد نموده و به جاى قبلى اش ميبرد تا شكم بعد از ولادت بزرگ نماند

 تمرینات بعدی در عکس ها که  چند هفته بعد از ولادت میتوان اجرا نمود در عکس های پایان


توجه : بعد از دو هفته رحم خود را كم كم دوباره جمع نموده و ديگر با دست زدن از روى دل احساس نميشود همچنان خونريزى زچه گى * هم آهسته آهسته جا
ی خود را به يك ترشح زرد رنگ میدهد

ورزش برا ی تقویه نمودن عضلات لگن خاصره

 

schwangerschaf_sportfitness_rueckbildungsuebungen_artikel

 

 

images (1)

 

 

 

(Visited 501 times, 1 visits today)