دخترانه, زیبایی و مود

هر چی مود بود حتمی نیست ما را خوب هم بگوید !

لباس پوشیدن مطابق به مود روز برای اکثر یکی از نکات مهم زنده گی شده . انسان ها همیشه کوشش میکنن لباسی را که تازه به بازار وارد شده بخرند و به تن نمایند تا برابر به مود روز باشند.از دیگران پس نمانند و به اصطلاح عامیانه «دهکی» به نظر نرسند .جهان مود و فیشن هم با مهارت از این خاصیت انسان ها استفاده نموده و هر روز مود و ترند جدیدی را به بازار عرضه و به ما معرفی میکنند. با یک تفاوت بزرگ که قبلا اگر سال دوبار و یا در هر فصل سال یکبار یک ترند نو به مردم معرفی می‌شد امروز هر هفته یک ترند نو معرفی می‌شود که اکثر شان بسیار زودگذر هم هستند. برای این که در شمار قربانی های جهان مو‌د نرویم هنگام لباس خریدن و پوشیدن چند نکته مهم را باید مدنظر بگیریم

اول : هر چیز که ترند شد حتمی نیست بخیریم و بپوشیم
خصوصا اگر میدانیم که طرز برش و دوخت آن لباس مناسب به اندام و قد و قامت ما نیست (این یک حرف عادی است که هر دختر اندام و قد و قامت متفاوت و خاص و‌منحصر به خود را دارد ) و اگر باز هم دل ما صبر نکرد و آن لباس را خریدیم کوشش کنیم قسمی آن را ترکیب دهیم و بپوشیم که حداقل در جان ما نمود بدهد

نکته مهم دیگر برای دختران فیشنی این است که قبل از اینکه یک مود شوروایی شود آن را به تن کنند حال شاید بپرسید «شوروایی شدن» یعنی چی ؟
خوب هر مود یا ترند سه مرحله دارد
مرحله اول : غنچه یا شکوفه زدن
در این مرحله چیز مود شده تازه به بازار عرضه شده و هنوز چیز خاص اشت و تک تک در جان دختران پیشتاز مود و فیشن مثلا هنرمندان مشهور، مودل ها و یا انفلونزر ها به چشم میخورد این به اصطلاح مرحله «معرفی نمودن» مود است
مرحله دوم : مرحله گل نمودن آن است. دراین مرحله «مود روز» معرفی همگانی شده و دیگر بیشتر به جان مردم دیده می‌شود

و بلاخره مرحله سوم یا پژمردن گل می‌رسد. که به این مرحله به اصطلاح عامیانه ما «شوروایی شدن » میگویند. در این مرحله آن چیز مود شده دیگر در هر گوشه و کنار و در جان همه به نظر می‌رسد خاص بودن را از دست میدهد و به یک‌چیز خسته کن مبدل میشود و انسان ها دوباره در تلاش و جستجو چیز های نو و تازه میشوند تا از اکثریت متفاوت باشند

میرسیم به نکته مهم دوم لباس پوشیدن مطابق به «مود یا ترند روز» : یک مود روز را چی گونه بپوشیم ؟! تا مطابق به مود روز هم معلوم شویم ؟ از همه اولتر و نکته مهم که همیشه به خاطر داشته باشیم
این است که اگر ما یک لباسی را که همان لحظه «مود روز» است بخریم و بپوشیم این کار معنی آن را ندارد که ما با پوشیدن آن لباس حتمی به «مود روز» برابر ‌و فیشنی هم به نظر برسیم ! چون در کنار پوشیدن یک لباس به «مود روز» ترکیب دادن درست آن لباس نیز خیلی مهم است .
گیریم ما یک بلوز که ترند روزاست بخریم و با یک پطلون که اصلا با آن بلوز هماهنگی ندارد و یا چند سال قبل از مود رفته بپوشیم برعلاوه که به مود روز برابر نیستیم بلکه خود را بد ذوق هم معرفی مینمایم 
پس وقتی یک بلوز ترند روز را میخریم باید این را هم بدانیم که آن بلوز را با کدام استایل دامن، پطلون ، بوت و‌دستکول، ‌کرتی و بلاخره لوازم تزینی ترکیب بدهیم .

پس در پوشیدن لباس زیبا و فیشنی نه تنها مود روز بلکه سلیقه انتخاب ، ترکیب دادن درست آن لباس، انتخاب دقیق لوازم ترینی مانند زیورات ،بوت دستکول و حتی طرز انتخاب آرایش رو و‌ شکل مو ما ربط مستقیم دارد

و بلاخره در پوشیدن لباس به مود روز برابر و فیشنی ترکیب دادن دقیق رنگ ها نیز نقش مهم دارد که باید مدنظر گرفته شود.اگر ما دو رنگی را که با هم اصلا همخوانی ندارند و حتی در سبک «کولر بلوکینک» * با هم نمیزیبند با همدیگر ترکیب بدهیم حتی به مود روز ترین لباس را بدذوق ‌میسازیم
در مورد ترکیب درست رنگ ها در آینده نزدیک مینویسم *

کولر بلوکینک * به ترکیب دو رنگ متضاد میگویند که با وجود تضاد با همدیگر همخوانی دارند مثلا رنگ لاجوردی با رنگ نارنجی و یا بانجانی با زرد

(Visited 417 times, 1 visits today)