از هرچیزو ازهرجا

ملکه مراکش شاهدخت للا سلما کجاست ؟

شاهدخت للا سلما خانم شاه مراکش محمد السادس یا محمد ششم مدت شش ماه شده که ناپدید است
للا سلما برای آخرین بار شش ماه قبل در ماه اکتوبر ۲۰۱۷ برای آخرین بار در یک کنفرانس سازمان جهانی صحت شش ماه قبل دیده شده و از آن به بعد اصلا کدام عکس و یا احوالی از او نشر نشده که بازار  گمانه زنی ها را داغ نموده ‌‌همه از میپرسند که با شاهدخت زیبا مو سرخ چی اتفاق افتاده ؟ آیا جفت سلطنتی شاهدخت للا سلما و محمد السادس از هم جدا شده اند ؟ بازار این شایعه ها وقتی بیشتر داغ شد و حرف مفقود بودن ملکه مراکش دوباره مردم را مشغول ساخت که  کاخ سلطنتی در آخیر ماه فبروری عکسی از محمد السادس بعد از عملیات قلبی اش در فرانسه پوست نمود و درآن عکس در دو فرزند شاه تنها  خواهران و بردار شاه محمد السادس دیده می‌شد ولی نزدیکترین شخص به او در آنچنان یک حالت یعنی همسر اش للا سلما در عکس نبود

در این عکس همه نزدیکان شاه مراکش دیده میشوند بجز خانم اش

حرف دیگری که به نفع طلاق آن دو حرف میزند این است که شاه محمد السادس در سال ۲۰۰۴ قانونی را تصویب نمود که به زنان در مراکش اجازده  داده می‌شود تا خود زنان درخواست طلاق که تا آن زمان منع بود به محکمه پیش کنند
گفته می‌شود که کارکنان و محرمان راز کاخ سلطنتی حدس همانوقت هم مشکوک بودند که رابطه بین جفت شاهی آنقدر خوب نبود
آخرین عکس یکجایی جفت شاهی تابستان سال گذشته ۲۰۱۷ بود که هردو یکجا با هم از یک مکتب در شهر کاسابلانکه دیدار نموده بودند
از آن به بعد دیگر شاهدخت للا را کسی به چشم ندیده و دیگر نه  در مقابل مردم مراکش و یا مدیا جهان ظاهر شده
برعلاوه گفته می‌شود که یک مجله از کشور سویس آخر سال گذشته خبر داده بود که شاهدخت للا سلما  دستکول قیمتی خود را در یک ریل در سویس فراموش نموده بود و کوشش بی حد مینمود تا دستکول به هر صورت که شد باید پیدا شود چون گفته بود که دوا های خیلی مهم او در آن دستکول است ، سوال مردم در اینجاست که شاهدخت للا چی مریضی دارد که به دوا های مهم نجات دهنده ضرورت دارد ؟ اگر چه بعد از پیدا شدن دستکول او در میان آن تنها یک قوطی اسپرین بود و اینکه آیا تابلیت های داخل آن قوطی واقعی اسپرین هم بود ثابت نشده
قبلا شاهدخت للا  سلما تنها بدور دنیا سفر میکرد و‌در مراسم ‌‌کنفرانس های جهانی تنها اشتراک میکرد اما از اکتوبر سال گذشته دیگر اصلا مقابل مدیا ظاهر نشده و عکس از او‌دیده نشده .اگر چی مجله های مراکشی و اسپانیا خبر تصدیق ناشده جدا شدن و طلاق این جفت سلطنتی را بعد از ۱۶ سال زنده گی مشترک نشر نموده اند اما کاخ سلطنتی مراکش تا امروز اصلا عکس العملی در مورد این خبر نشان نداده .  برعلاوه بسیاری از جراید مراکشی شاهدخت سلما را تحت انتقاد قرار داده اند و‌حرف های مانند شاهدخت سلما تنها در فکرآرایش و‌چکر خود است ‌‌به کشور و کاخ سلطنتی فکر نمیکند نشر نموده اند که کارشناسان به این عقیده اند که هیچ جریده مراکشی بدون پشتیوانه قوی و‌حمایت خانواده شاهی جرئت انتقاد نمودن یکی از اعضا خاندان شاهی رانمیکنند
اگر خبر طلاق این جفت راست باشد یک رویا طلایی مردم مراکش شکسته و نقش زمین می‌شود چون با ازدواج شاه محمد السادس یا محمد ششم شانزده سال قبل با دختر تحصیل کرده و  زیبا مو سرخ از یک فامیل عادی  به نام سلما و نشر نمودن عکس عروسی شان مانند یک انقلاب در خاندان سلطنتی مراکش برای مردم مراکش حساب می‌شد (چون تا آن روز اصلا عکس یک زن از خاندان سلطنتی مثلا مادر محمد السادس خانم شاه قبلی و پدر محمد السادس  را اصلا کسی ندیده بود و نشر عکس های او منع بود ) و مردم مراکش را به این امیدوار ساخت که بلاخره با به سلطنت رسیدن شاه محمد ۶ یک شاه مدرن به تخت سلطنت میشیند

عروسی محمد السادس و للا سلما شاه و شاهدخت مراکش

شاهدخت للا سلما زن فهمیده است که در کنارزبان عربی به سه زبان دیگر صحبت میکند و در رشته کمپیوتر تحصیل نموده و قبل از عروسی اش با شاه مراکش در یکی از شرکت های که مربوط خاندان شاهی بود به حیث آی تی کمپیوتر کار میکرد. او اولین زن از خاندان سلطنتی مراکش بود که به نماینده گی از آن کشور در کنفرانس ها، مراسم و گردهمایی های رسمی در خارج از مراکش به تنهایی سفر میکرد و حتی یک بیانه در مقر ملل متحد در مورد حقوق مساوی مرد و زن داده بود برعلاوه شاهدخت للا سلما برای حقوق بیشتر برای زنان در  مبارزه میکرد و یک بنیاد به نام خود داشت که به مریضان مبتلا به سرطان کمک میکرد این همه کار های شاهدخت للا سلما اگر چه با استقبال خوب ‌گرم مردم مراکش مواجه شده بود اما برای بسیاری ها در داخل کاخ و خاندان شاهی خار چشم بود.  از اینرو حرف درخواست دادن طلاق شاهدخت سلما تا جایی هم می‌تواند حقیقت باشد اما کاخ سلطنتی هنوز خاموش است و از شاهدخت سلما هم اثری دیده نمی‌شود
اما برعکس شاه محمد السادس که مدتی طولانیست از خاطر مریضی اش در قصرشخصی خود در فرانسه بسر میبرد عکس های تازه اش با یک خانم ستاره تلویزیون فرانسوی دیده شده که گفته می‌شود خیلی هم با هم نزدیک اند .

شاهدخت للا سلما با شاه مراکش محمد ششم و دختر و پسر شان

(Visited 2,780 times, 1 visits today)