زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه سنبله :باکره

 

«دادن بهتر از گرفتن است » 

ستاره برج سنبله توسط سیاره عطارد، سیاره خرد و ذهن اداره میشود. از این رو متولدین ماه سنبله انسان های  با خرد، هوشیار، تحلیل گر وباریک بین اند که دوست دارند درمورد دنیا وکایینات بدانند ‌و فکرکنند. متولدین این ماه محیط و اطراف خود را همیشه با نگاه های منتقدانه نظاره نموده  وکوچکترین اشتباه ازچشم شان پنهان نمیماند. آنها نه تنها دیگران حتی خود را نیز با نگاه های تحلیل گرانه مینگرند.متولدین ماه سنبله عاشق مقام  و موفقیت هستند و تا آخرین حد امکان خود کوشش میکنند موفقیت ‌و مقام بدست بیآورند اما باوجود این عشق و علاقه که به رسیدن به موفقیت ومقام دارند، حاضر نیستند به هرقیمتی هم که شد آنها را بدست بیاورند

متولدین ماه سنبله با در نظرگرفتن جزهای مهم  وضروری زنده گی، یک عقل سالم  وزبان تیز خود  را آماده  به زنده‌ گی میسازند. ریسک کردن کارآنها نیست. برای آنها همه چیز باید ازقبل و دقیق پلان شده و مطمین باشد.

متولدین ماه سنبله اغلب انسان های فهمیده و‌دانا اند ودوست دارند بیآموزند وهمیشه معلومات و  فهم ودانش خود را افزایش بدهند. اکثر اول نمره های صنف ومعلمین مکتب متولد ماه سنبله هستند. آنها از برکت یادداشت و‌حافظه قوی و خوبی که دارند دنیا از معلومات و اطلاعات را با خود حمل میکنند آنها را یک داریه المعارف سیار می‌توان گفت چون در باره هر چیزی که پرسان کنید معلومات دارند.

متولدین ماه سنبله  اگرچه مقام و قدرت را بسیار دوست دارند اما ترجیع می‌دهند تا خود شان عقب پرده بمانند و مهره های خود را برو صحنه بفرستند و آنها را با مشوره ها توصیه ها وپلان های خود دقیق تحت کنترول داشته  وهمه چیز را ازهمان عقب پرده اداره کنند.

ناگفته نباید گذاشت که ازتوصیه های متولدین ماه سنبله باید استفاده نمود چون آنها خیلی دانا درباره هرچیز معلومات کافی دارند متولدین ماه سنبله دوست دارند همه چیز درزنده گی دقیق، متناسب و سر وقت باشد. آنها انسان های مصلحت و مصالحه اند. همیشه در وعده های خود سر وقت حاضر میشوند و به عهد و پیمان خود استاد اند. آنها هیچ کار خود را به فردا نمیگذارند و اشخاص پلان یافته اند که از خود یک طرز اداره و نظم خاص دارند.

متولدین این ماه اشخاص مرتب ومنظم اند که به هنر ‌و فرهنگ علاقه دارند. آنها همیشه همه را با نگاه های منتقد ودقیق سرتا پا بررسی میکنند و اگرچیزی سر شان خوش نخورد این حرف عاجل در چهره شان خوانده میشود. متولدین این ماه دوست دارند همه چیز را سرجا، مرتب و منظم بسازند حتی کوچکترین بی نظمی ازنظر تیز شان خطا نمیخورد. اکثر بخاطر این همه مرتب و منظم ساختن «چیز ها » آنقدر خود را تحت فشار قرارمی‌ دهند که دراین میان چیز های مهم تر به ساده گی از یادشان می‌رود

چی چیزی متولدین ماه سنبله را خوشبخت میسازد؟

 دادن بهتر ازگرفتن است ! این شعار زنده گی متولدین ماه سنبله است .اما گاه گاه باید برایشان گفته شود که بخاطر نیت نیک ورسیده گی به دیگران نباید خود را فراموش بکنی ! آنها باید یاد بگیرند که صرف آنوقت به دیگران رسیده گی کنند که اول به خودشان رسیده گی کرده باشند واحوال و اوضاع خودشان خوب باشد آنها نباید نیاز ‌و ضروریات دیگران را در قدم اول قرار بدهند و ازخود را فراموش کنند، آنها باید بدانند که نه تنها دیگران بلکه خودشان هم حق دارند تاخوش وخوشبخت باشند

متولدین ماه سنبله در رابطه  و عشق

متولدین هیچ ماه دیگر مانند متولدین ماه سنبله درانتخاب همراه و همسر زنده گی  مشکل پسند نیستند. چون آنها میخواهند تا همسرو شریک زنده گی شان ازهمه بهترباشد. اشخاص دانا و فهمیده ازهمه بیشتر توجه متولدین ماه سنبله رابه خود جلب میکنند چون برای متولدین ماه سنبله مهم ‌ترین نکته در یک رابطه زناشوهری «حرف زدن و صحبت نمودن » است. آنها دوست دارند و میخواهند تا درباره همه چیز دنیا با همسر خود حرف و صحبت کرده بتوانند. ازاینرو عشق بازی و مشرب برای آنها درزنده گی  زناشوهری آنقدر مهم نبوده و درقدم دوم  قراردارد. آنها وقتی یک رابطه را آغاز کردند در رابطه خود وفادار، قابل اعتماد وبسیار با نظم و سازمان یافته اند. آنها بسیار دقیق میفهمند که در زنده گی خود چی میخواهند وبرای خانواده و فامیل خود به  یک تکیه گاه بزرگ تبدیل میشوند

خانمان متولد ماه سنبله

 درمجموع  بانوان مودب و آرام بوده که نزاکت های اجتماعی را خیلی مراعات میکنند و بسیار هم انسان های محتاط اند. تعادل  در چیز ها را دوست دارند واز انسانهای بی نزاکت بد میبرند. بانوان متولد در ماه سنبله اگرچه ظاهرا بانوان  بسیار سرد ‌ساکت وبی علاقه  به نظرمیرسند اما بازی این سردی را نخورید میگویند« بحرهای آرام  عمیق اند » آنها باید اول انسان ها را درست بشناسند تا بالایشان اعتماد نموده بتوانند از اینرو در آغاز سرد و بی علاقه به نظر میرسند اما وقتی یک فردی اعتماد آنها را بدست آورد عقب این سردی آنها دنیایی ازعشق و محبت نهفته است که برایتان در آغاز نشان نمیدانند چون این خانمان آرام و نرم میترسند که انسان ها آنها را ناامید نساخته و آنها در زنده گی مایوس و ناکام  نشوند

خانم های متولد شده درماه سنبله زنده گی روزمره را با یک نظم ، اداره و پلان گرفتن دقیق بطورعالی آن پیش میبرند. آنها وظیفه  بیرون، کارخانه، رسیده گی به خانواده و دوستان ومصروفیت های شخصی خود همه را به شکل خوب آن پیش برده و اداره میکنند و در میان این همه مصروفیت ها حتی وقت برای استراحت به خود نیز میابند.اما با وجود این همه منظم و دقیق بودن حالات که ناگهانی وپیش بینی ناشده رخ می‌دهند آرامش و خونسردی شان را ازبین میبرد و آنها را دست پاچه و وارخطا میسازد چون آنها دوست ندارند پلان  های دقیقی که از قبل برای روز خود میگیرند به گونه یی برهم بخورد

 مردان متولد در این ماه نیز آرام و ساکت اند و پیش جستی  را دوست ندارند. آنها اغلب از عقب پرده و خاموشانه با نگاه های دقیق آنچه جریان دارد را تعقیب میکنند. بنابراین آنها بیشتر ازهمه میبینند، بیشتر از همه میدانند و بیشتر از همه متوجه هرچیزمیشوند

این نظاره کردن دقیق اطراف نه تنها در وظیفه بلکه درانتخاب دقیق همسر و شریک زنده گی برایشان نیز مفیداست . آنها بعداز تعقیب ونظاره نمودن درست  و کافی همان دختری را که به نظر شان واقعا برای یک‌ رابطه خوب و پایدار ساخته شده برای خود انتخاب میکنند

روابط عاشقانه زودگذر و سرسری،  روابط پر از سر و صدا و‌شور برای مردان متولد این ماه  اصلا دلچسپ نیست . آنها انسان های بی تکلف و فروتن اند که دوست دارند یک زنده گی آرام ‌ و ساکت داشته باشند از اینرو همین که مطمین شدند که شریک زنده گی  قابل حال خود را یافتند عاجل میخواهند با او ازدواج کنند. هر بانویی که توانست قلب این مرد خجل  و آرام را از خود نماید مطمین باشد که او برای همیش درکنارش میماند چون  آنها بسیار وفادار و قابل اعتماد اند. برای بانوانی که مزاج سرشار و شوخ دارند شاید رفتارمردان متولدین ماه سنبله زود خسته کن شود چون  قسمی که گفته شد زنده گی پر شور و شعف و پر از سر و صدا برای  مردان محتاط سنبله ساخته نشده  و آنها یک زنده گی آرام و مطابق به پلان را دوست دارند و همیشه هر قدم زنده گی روزمره خود راحساب و پلان نموده اند. این پلان ها ‌و حساب نمودن  ها برای آنها از نظر اقتصادی نیز کمک بزرگیست چون آنها پول خود را نیز نظر به حساب و سنجیده مصرف میکنند. خرچ های اضافی و بیجا ندارند و بدین صورت قادراند بیشتر از دیگران پس انداز نمایند که این کار شان آنها را در نظر دیگران انسان های خسیس نشان می‌دهد که صرف پول جمع کردن را دوست دارند

متولدین ماه سنبله در روابط دوستانه

دوستی بامتولدین ماه سنبله معمولا برای همیش وطولانی است چون آنها تسلیم هرجنگ و جدال کوچک نمی‌شود وطرفدارجنگ ودعوا نبوده وهمیشه مستقیم و با بسیاراحتیاط درموردمشکلات وحرفهای که سرشان بدخورده  بانفر مقابل حرف میزنند. بالا دوستان متولدماه سنبله می‌توان همیشه حساب نمود. درمقابل آنها نیز همین چیز را ازدوستان خود تقاضادارند که بالایشان حساب نموده بتوانند. اما بهتر است از گفتن رازهای خود به متولدین ماه سنبله خودداری نمود چون اگر این  راز مربوط به کار و وظیفه تان باشد آنها نکات ضعیف آن را آنقدر به انتقاد گرفته وبالا پیدا نمودن یک راه حل درست برای آنها آنقدر پافشاری میکنند که بلاخره همه همکاران تان از حرف خبر میشوند. واگر این راز مربوط زنده گی شخصی تان  باشد، اگرچی آنها راز تان راهرگز به کسی نمیگویند اما آنقدر با نصیحت ، وصیت اشاره نمودن هر لحظه به اشتباه تان و بلاخره جستجو یک راه حل قضیه بالا تان فشار میاورند که بلاخره شما را از همان قصه نمودن راز تان برایشان پشیمان میسازند.البته این کار شان از خاطر ضربه زدن به دوستان شان نیست بلکه این عادت متولدین ماه سنبله است که همیشه میخواهند در همه جا و همه چیز نظم را برقرار کنند. یکی از خصوصیات مهم دیگر متولدین ماه سنبله این است که خودشان هرگز  رازهای خود را به دیگران نمیگویند نه اینکه بالا دوستان خود اعتماد ندارند بلکه به نظرشان راز او تنها مربوط خودش و مربوط هیچکس دیگری نمی‌شود تادر مورد آن چیزی بدانند

متولدین ماه سنبله 

بامتولدین ماه های حمل، ثور، سرطان ،عقرب، جدی وحوت جورمیایند

بامتولدین ماه های جوزا، اسد، سنبله، میران، قوس ودلو برعکس جورنمیایند

 خصوصیات مثبت : تحلیل کننده، زحمتکش، محتاط، بادقت ، فروتن صادق، دلسوز و نگران ، عاقل، دقیق،  منطقی،  منظم، وظیفه شناس، ماهر، واقع بین، سازگار، صرفه جو و اقتصادی، سازمان یافته، ساکت وآرام ، قابل اعتماد

خصوصیات منفی : ترسو، افسرده‌، مالیخولیایی ، قیدگیر و متعصب «کانسرواتیو»، سختگیر، خرده گیر، انتقادگیر، بدگمان ، سرد ، عیب جو و نق زن ، موشکافی بی اندازه ، فضول ، محدود ، ناراضی،  خودپسند

در لینک پاین خصوصیات متولدین ماه اسد را مطالعه نموده میتوانید ر

(Visited 2,397 times, 2 visits today)