زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه سنبله :باکره

 

« هدیه نمودن بهتر از حاصل نمودن است »  

یا دادن بهتر از گرفتن است ! این است شعار متولدین ماه سنبله 

ستاره برج سنبله توسط سیاره عطارد، سیاره خرد و ذهن اداره میشود. از این رو متولدین ماه سنبله انسان های  با خرد، هوشیار، تحلیل گر وباریک بین اند که دوست دارند درمورد دنیا وکایینات بدانند ‌و فکرکنند. متولدین این ماه محیط و اطراف خود را همیشه با نگاه های منتقدانه نظاره نموده  وکوچکترین اشتباه ازچشم شان پنهان نمیماند. آنها نه تنها دیگران حتی خود را نیز با نگاه های تحلیل گرانه مینگرند.متولدین ماه سنبله عاشق مقام  و موفقیت هستند و تا آخرین حد امکان خود کوشش میکنند موفقیت ‌و مقام بدست بیآورند اما باوجود این عشق و علاقه که به رسیدن به موفقیت ومقام دارند، حاضر نیستند به هرقیمتی هم که شد آنها را بدست بیاورند

متولدین ماه سنبله با در نظرگرفتن جزهای مهم وضروری زنده گی با یک عقل و‌منطق سالم و زبان تیز خود را آماده برای زنده‌ گی میسازند.ریسک کردن کار متولدین این ماه نیست. برای آنها همه چیز باید از قبل و خیلی دقیق پلان شده و هر کار مطمین باشد.

متولدین ماه سنبله اغلب انسان های فهمیده و‌دانا اند.دوست دارند بیآموزند وهمیشه معلومات، فهم و دانش خود راافزایش بدهند.اکثر اول نمره های صنف و استادان مکاتب متولد ماه سنبله هستند.آنها از برکت حافظه  و یادداشت قوی و خوبی که دارند دنیای از معلومات و اطلاعات را همراه با خود حمل میکنند. متولدیم ماه سنبله را میتوان یک داریه المعارف سیارنامید چون در باره هر چیزی که از آنها پرسان کنید حتمی معلومات خورد یا بزرگی در باره آن دارند

متولدین ماه سنبله اگرچه قدرت و مقام را بسیار دوست دارند اما ترجیع می‌دهند عقب پرده بمانند و مهره های خود را برو صحنه فرستاده و آنها را با مشوره ها، توصیه ها وپلان های خود دقیق تحت کنترول داشته و همه چیز را ازهمان عقب پرده اداره کنند. ناگفته نباید گذاشت که از توصیه های متولدین ماه سنبله باید همیشه استفاده نمود چون آنها خیلی انسان های دانا و هوشیار بوده و قسمی که گفته شد درباره همه چیز معلومات کافی دارند.

متولدین ماه سنبله دوست دارند همه چیز درزنده گی آنها دقیق، متناسب و به سر وقت اش باشد. آنها انسان های مصلحت و مصالحه اند. همیشه سر وقت در وعده های خود حاضر میشوند و بالا عهد و پیمان خود ایستاده اند. متولدین ماه سنبله هیچ کار خود را به فردا نمیگذارند. اشخاص پلان یافته اند و از خود یک طرز اداره و نظم خاص دارند.

متولدین این ماه اشخاص مرتب  ومنظم اند که به هنر ‌و فرهنگ علاقه  زیاد دارند. آنها همیشه انسان ها را با نگاه های منتقد ودقیق سرتا پا بررسی مینمایند واگر چیزی سر شان خوش نخورد این حرف زود در چهره شان خوانده میشود. متولدین این ماه دوست دارند همه چیز را سرجا، مرتب و منظم بسازند حتی کوچکترین بی نظمی از زیر دید تیز شان خطا نمیخورد. اکثر آنقدر خود را بخاطر این مرتب و منظم ساختن « همه چیز» تحت فشار قرارمی‌ دهند که دراین میان چیز های مهم تر به ساده گی از یادشان می‌رود

چی چیزی متولدین ماه سنبله را خوشبخت میسازد؟

 دادن بهتر ازگرفتن است ! این شعار زنده گی متولدین ماه سنبله است .اما گاه گاهی برای آنها باید گفته شود که بخاطر نیت نیک ورسیده گی به دیگران نباید خود را فراموش کنند ! آنها باید این حرف را یاد بگیرند که صرف آنوقت به دیگران رسیده گی کنند که اول به خودشان رسیده گی کرده باشند واحوال و اوضاع  خودشان خوب باشد. آنها نباید نیاز ‌و ضروریات دیگران را در قدم اول قرار بدهند و‌برعکس نیاز خود را فراموش نمایند. آنها باید بدانند که نه تنها دیگران بلکه خودشان هم حق دارند خوشبخت باشند

متولدین ماه سنبله در رابطه  و عشق

هیچکس مانند متولدین ماه سنبله در انتخاب همسر و شریک زنده گی مشکل پسند نیست. متولدین ماه سنبله میخواهند تا همسرو شریک زنده گی شان ازهمه بهترباشد از اینرو در انتخاب آن خیلی سخت گیر اند اشخاص دانا و فهمیده ازهمه بیشتر توجه متولدین ماه سنبله رابه خود جلب میکنند زیرا برای آنها مهم ‌ترین نکته در یک رابطه زناشوهری «حرف زدن و صحبت » است . آنها دوست دارند تا درباره همه چیز دنیا با همسر خود حرف زده و صحبت کرده بتوانند ازاینرو در زنده گی زناشوهری برای آنها عشق بازی و سیل و ساعتیری آنقدر مهم نبوده و درقدم دوم قراردارد. متولدین ماه سنبله هنگامی که یک رابطه را آغاز کردند در رابطه خود بسیار وفادار، قابل اعتماد و با نظم و سازمان یافته اند.آنها دقیق میفهمند که در زنده گی خود چی میخواهند و برای خانواده خود به یک تکیه گاه بزرگ تبدیل میشوند

خانمان متولد ماه سنبله

 درمجموع  بانوان مودب و آرام بوده که نزاکت های اجتماعی را خیلی مراعات میکنند و بسیار هم انسان های محتاط اند. تعادل درهمه چیز را دوست  دارند واز انسانهای بی نزاکت سخت بد میبرند. بانوان متولد در ماه سنبله اگرچه ظاهرا بانوان  بسیار سرد ‌ساکت وبی علاقه  به نظرمیرسند اما بازی این سردی آنها را نخورید. میگویند« بحرهای آرام  عمیق اند » آنها باید اول انسان ها را درست بشناسند تا بالایشان اعتماد نموده بتوانند از اینرو در آغاز سرد و بی علاقه به نظر میرسند اما وقتی یک فرد اعتماد آنها را بدست آورد عقب این سردی آنها دنیایی ازعشق و محبت نهفته است که برایتان در آغاز نشان نمیدادند چون این خانمان آرام و نرم میترسند که انسان ها آنها را ناامید نساخته و آنها در زنده گی مایوس و ناکام  نشوند

خانمان متولد ماه سنبله زنده گی روزمره خود را با یک نظم، اداره و پلان گذاری دقیق بطورعالی آن پیش میبرند. آنها وظیفه بیرون، کارخانه، رسیده گی به خانواده ، دوستان و مصروفیت های شخصی خود را به شکل خوب آن پیش برده و اداره مینمایند و در میان این همه مصروفیت ها حتی وقت برای استراحت به خود نیز میابند. اما با وجود این همه نظم و دقیق بودن شان حالاتی که ناگهانی وغیر پیش بینی شده رخ می‌دهند آرامش و خونسردی آنها را ازبین میبرد و آنها را دست پاچه و وارخطا میسازند چون دوست ندارند پلان های دقیقی که از قبل برای روز خود کشیده بودند به گونه یی برهم بخورد

 مردان متولد ماه سنبله نیز اشخاص آرام و ساکت اند و پیش جستی را دوست ندارند. آنها اغلب از عقب پرده و خاموشانه با نگاه های دقیق آنچه را جریان دارد تعقیب میکنند. بنابراین آنها بیشتر از دیگران میبینند، بیشتر از دیگران میدانند و بیشتر از دیگران متوجه هرچیز میشوند این نظاره نمودن دقیق و خاموشانه اطراف شان نه تنها در وظیفه بیرون بلکه درانتخاب دقیق شریک زنده گی برایشان نیز بسیار مفید تمام میشود آنها بعد از تعقیب و نظاره نمودن کافی و دقیق خود همان دختری را که به نظر آنها واقعا برای یک‌ رابطه خوب و پایدار ساخته شده برای خود انتخاب میکنند

روابط عاشقانه زودگذر و سرسری، روابط پر از شور و سر و صدا برای مردان متولد ماه سنبله اصلا دلچسپ نیست. آنها انسان های بی تکلف و فروتن اند که دوست دارند یک زنده گی آرام ‌و ساکت داشته باشند. از اینرو همین که مطمین شدند که شریک زنده گی قابل حال خود را یافتند عاجل میخواهند با او ازدواج کنند. هر بانویی که توانست قلب این مرد خجل  و آرام را از خود نماید مطمین باشد که او برای همیش و تا آخیر زنده گی درکنارش میماند چون آنها انسان های بسیار وفادار و قابل اعتماد اند. برای آنعده بانوانی که مزاج شوخ و سرشار دارند شاید رفتارمردان متولدین ماه سنبله زود خسته کن شود چون قسمی که گفته شد زنده گی پر شور و شعف و پر از سر و صدا برای مردان محتاط سنبله ساخته نشده  و آنها یک زنده گی آرام و مطابق به پلان را دوست دارند و همیشه هر قدم زنده گی روزمره خود راحساب و پلان نموده اند. این پلان ها ‌و حساب نمودن  ها برای آنها از نظر اقتصادی نیز کمک بزرگیست چون آنها پول خود را نیز نظر به حساب و سنجیده مصرف میکنند. خرچ های اضافی و بیجا ندارند و بدین صورت قادراند بیشتر از دیگران پس انداز نمایند که این کار شان آنها را در نظر دیگران انسان های خسیس نشان می‌دهد که صرف پول جمع کردن را دوست دارند

متولدین ماه سنبله در روابط دوستانه

دوستی بامتولدین ماه سنبله معمولا برای همیش وطولانی است چون آنها تسلیم هرجنگ و جدال کوچک نمی‌شود وطرفدارجنگ ودعوا نبوده وهمیشه مستقیم و با بسیاراحتیاط درموردمشکلات وحرفهای که سرشان بدخورده  بانفر مقابل حرف میزنند. بالا دوستان متولدماه سنبله می‌توان همیشه حساب نمود. درمقابل آنها نیز همین چیز را ازدوستان خود تقاضادارند که بالایشان حساب نموده بتوانند. اما بهتر است از گفتن رازهای خود به متولدین ماه سنبله خودداری نمود چون اگر این  راز مربوط به کار و وظیفه تان باشد آنها نکات ضعیف آن را آنقدر به انتقاد گرفته وبالا پیدا نمودن یک راه حل درست برای آنها آنقدر پافشاری میکنند که بلاخره همه همکاران تان از حرف خبر میشوند. واگر این راز مربوط زنده گی شخصی تان  باشد، اگرچی آنها راز تان راهرگز به کسی نمیگویند اما آنقدر با نصیحت ، وصیت اشاره نمودن هر لحظه به اشتباه تان و بلاخره جستجو یک راه حل قضیه بالا تان فشار میاورند که بلاخره شما را از همان قصه نمودن راز تان برایشان پشیمان میسازند.البته این کار شان از خاطر ضربه زدن به دوستان شان نیست بلکه این عادت متولدین ماه سنبله است که همیشه میخواهند در همه جا و همه چیز نظم را برقرار کنند. یکی از خصوصیات مهم دیگر متولدین ماه سنبله این است که خودشان هرگز  رازهای خود را به دیگران نمیگویند نه اینکه بالا دوستان خود اعتماد ندارند بلکه به نظرشان راز او تنها مربوط خودش و مربوط هیچکس دیگری نمی‌شود تادر مورد آن چیزی بدانند

متولدین ماه سنبله 

بامتولدین ماه های : حمل، ثور، سرطان، عقرب، جدی  و ماه حوت رابطه عالی میداشته باشند و با متولدین  ماه های : جوزا، اسد، سنبله، میران قوس و ماه دلو برعکس اصلا کنارآمده نمیتوانند

 خصوصیات مثبت : تحلیل کننده، زحمتکش، محتاط، بادقت ، فروتن صادق، دلسوز و نگران ، عاقل، دقیق،  منطقی،  منظم، وظیفه شناس، ماهر، واقع بین، سازگار، صرفه جو و اقتصادی، سازمان یافته، ساکت وآرام ، قابل اعتماد

خصوصیات منفی : ترسو، افسرده‌، مالیخولیایی ، قیدگیر و متعصب «کانسرواتیو»، سختگیر، خرده گیر، انتقادگیر، بدگمان ، سرد ، عیب جو و نق زن ، موشکافی بی اندازه ، فضول ، محدود ، ناراضی،  خودپسند

در لینک پاین خصوصیات متولدین ماه اسد را مطالعه نموده میتوانید ر

(Visited 5,504 times, 1 visits today)