زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه دلو/آبی

متولدین ماه دلو
انسان های بسیار صادق، کاریزماتیک و دلکش، پر از خلاقیت و ایده خالق و نو آور، مخترع، آزادی خواه ، آزاد منش و مستقل، با اراده قوی ،اشخاص خیلی اجتماعی که همه را به خود جذب میکنند، خوش برخورد ، کمک رسان و خیر خواه ، مثبت ، ویژه و خاص (اورجینال)، با افکار باز، که پایبند به رسوم و رواج ها نیستند و‌ از تعصب ، قضاوت نمودن و پیش داوری نفرت دارند.
نکات منفی : فاصله گیر، سرد ، شق ، عجیب و غریب ، گزافگر، دماقی ،سرکش، انقلابی ، کم حوصله ،غیر قابل دسترسی، ،خیال پرور ،ناپایدار
شعار متولدین ماه دلو : من فقط فردیت خود را ابراز میکنم
متولدین ماه دلو : افرادی خیلی ویژه و‌خاص اند. هر چیز غیر عادی و عجیب و غریب دنیا آنها را به خود جذب مینماید. کار های خود شان هم اکثر عجیب و غریب است ‌و انسان های غیر قابل پیش بینی اند از همینرو مشکل است آنها را درست ارزیابی نمود و دانست که قدم بعدی آنها چی خواهد بود؟ که همین خصوصیت شان آنها را هرگز برای دیگران خسته کن نمیسازد چون همیشه با یک حرکت یا عمل تازه ‌و جالب از آنها روبرو میشوند. عشق متولدین ماه دلو به استقلال و آزادی فردی شان خیلی مشهور است و آنها بخاطر که از اجتماع قید گیر و قوانین سنتی آن بگریزند هزاران راه را جستجو و برای خود انتخاب میکنند
قدرت مهم آنها افکار و ایده های همیشه نو و تازه آنها است اما اغلب قدرت مقاومت کم آنها نمیگذارد تا آنها افکار خود را به عمل نیز پیاده نمایند و همین است که افکار شان در نهایت یک ایده میماند ‌و بس به خصوص که آنها آنقدر وقت کافی هم پیدا نمیکنند تا افکار و ایده های نو پشت به پشت خود را به عمل پیاده نمایند
متولدین ماه دلو همیشه چند قدم پیشتر از دیگران اند. آنها عاشق مدرنیزم و اصلاحات جامعه اند و سخت کوشش میکنند جامعه را اصلاح بسازند. آنها اغلب افکار و ایده های دارند که بیشتر برای مردم نآرام و ناراحت کننده هستند تا راحت بخش از همین خاطر هم متولدین ماه دلو اکثر از طرف مردم مانند « اشخاص عجیب و غریب »دیده میشود.
متولدین ماه دلو اشخاص غیر متعارف (خلاف عرف ) و آزاد از قیود و رسوم اند . شخصیت خیره کننده آنها علاقمندان بیشماری را به خود جذب میکند اما در عین زمان انسان ها به بسیار زودی هم میتوانند از آنها دوری بگزینند چون متولدین ماه دلو گاه گاهی بسیار نیش زبان های کشنده میتوانند نثار این و آن کنند و خیلی ناخوشایند و بدبینانه شوند. متولدین ماه دلو را اکثر تمام هم کوچه گی ها میشناسند چون آنها همیشه ویژه و متفاوت از دیگران اند. طرز لباس پوشیدن، شکل دادن مو موتری که دارند و یا وظیفه خود را همیشه متفاوت از دیگران انتخاب می‌کند. مانند جماعت و‌مانند «همه » بودن کار متولدین ماه دلو نیست، از اینرو باید اکثر متوجه باشد تا مردم متفاوت بودن شان را با «بی سر و عجیب و غریب » بودن عوضی نگیرند

متولدین ماه دلو در عشق و رابطه
مردان متولد ماه دلو خصلت عاشقانه دارند فلرت نمودن (به اصطلاح عامیانه مردم ما چشم چرانی و تیم دادن ) با خانمان را دوست دارند و از هر موقع مناسب برای چشم چرانی ‌و چشم بازی های عاشقانه خود استفاده میکنند. که متاسفانه با این حرکات خود امکان پیدا کردن همسر ایده آل ‌و رویا های خود را از دست خواهند داد. آنها مردان کنجکاو ‌و مشتاق با قوه بسیار قوی مشاهده (ازدور همه چیز را نظاره کردن ) اند
مردان متولد این ماه قسمی که قبلا یاد آوری شد از اندازه زیاد آزادی فردی خود را دوست دارند از این رو به یک همسر یا شریک زنده گی ضرورت دارند که آنقدر شله و وابسته به شوهر خود نباشند. مردان متولد ماه دلو اگر چی همیشه در جستجو تغیر و وابسته نبودن اند اما در کنار این همه آرزو داشتن یک زنده گی زناشوهری و رابطه پراز هماهنگی را نیز دارند. برای مردان متولدین ماه دلو همسر یا خانمی مانند خودشان غیرمتعارف که آنقدر پابند به عرف و عنعنات دنیا نیستند، کمی غیر معمولی و ویژه و به اندازه کافی مستقل و آزاد منش اند تا پا های آنها را بند نکنند بهترین زن و همسر در دنیا است. آنها از همسر خود تقاضا دارند تا در زنده گی زناشوهری و رابطه از مدارا و تلرانس (حمایت از اندیشه متفاوت ) استفاده نمایند و همرایشان آزادانه و بدون شرم و یا ترس در مورد هر چیز رک و راست حرف زده بتواند 
مردان متولد ماه دلو در بستر هم خیلی دقیق میدانند که خانم ها چی میخواهند اما برای انکه در بستر تمام هنر داشته خود را به خانمی نشان بدهد به یک اعتماد قوی دوجانبه ضرورت دارند. متولدین ماه دلو نه تنها در وظیفه بلکه در زنده گی شخصی هم ترجیع میدهند به تنهایی پیش بروند ازدواج ‌و‌زنده گی مشترک در مجموع برای آنها ساخته نشده چون چیزی که این سال آنها را خوشبخت میسازد شاید یک سال بعد برایشان خسته کن شود از اینرو زنده گی زناشوهری آنها هم باید پراز هیجان و هر روز در تغیر باشد هر روز یک حرف نو اتفاق بیفتد و یکنواخت و‌خسته کن نباشد زیرا که خود متولدین ماه دلو هر سال ‌و هر روز در تغیر اند. اما نکته مثبت این است که در کنار یک متولد ماه دلو انسان همیشه همان چیزی که است بوده میتواند. با تمام خوبی ها و بدی های خود. آنها انسان ها را قسمی که هستند قبول دارند و کوشش نمیکنند آنها را تغیر بدهند البته فراموش نشود که تغیر دادن کرکتر خود متولدین ماه دلو هم مشکل است. متولدین ماه دلو دوست ندارند خود را بخاطر دیگران تغیر بدهند و اگر کسی کوشش کند آنها را تغیر بدهد یک عکس العمل قاطع و عجیب ‌‌غریبی به شخص مقابل نشان میدهند
متولدین ماه دلو را نباید قید کرد آنها به استقلال و بعضی وقت ها هم فاصله گرفتن و دوری از همه ضرورت دارند
متولدین ماه دلو در وظیفه
متولدین این ماه در وظیفه های خوب میدرخشند که در آنها از افکار و ایده های شان استفاده شود و یا وظیفه های که در آنها از تکنالوجی های تازه استفاده شود. متولدین ماه دلو مشاورین خوبی نیز میباشند چون آنها قادر اند هر موضوع را ابیکتیف بیدار و بی طرفانه ارزیابی نمایند
متولدین ماه دلو نسبت به علاقه وافر به آزادی و استقلال فردی خود به پول زیاد هم ضرورت دارند تا زنده گی خود را به آن رقم که میخواهند و آرزو دارند پیش برده بتوانند اما آنها اشخاص کلان خرچ نیستند و پول خود را حق ‌و ناحق خرج نکرده و اصراف نمیکنند
مردان متولد ماه دلو پلان ها و نقشه کشی های خسته کن را دوست ندارند آنها ترجیح میدهند بدون پلان و به یکباره گی و نظر به خواهش دل خود تصمیم بگیرند از همینرو اکثر پیش میاید که آنها یک وعده و ملاقات را در آخرین لحظه لغو میکنن و به وعده خود حاضر نمیشوند اما با وجود این کار شان انسان های دور ‌‌پیش آنها هرگز نمیتواند از آنها قهر و‌ خفه شوند چون متولدین ماه دلو همیشه ساعت آنها را تیرمیکنند ‌و‌همیشه وقت خوشی با آنها میداشته باشند و برعلاوه متولدین این ماه همیشه برای نظریات و‌ ‌حرف های دیگران یک گوش شنوا دارند نظریات دیگران را درک میکنند و به آن احترام میگذارند . جنگ کردن همرای متولدین ماه دلو ناممکن هست . از متولدین ماه دلو نباید انتظار تصمیم گرفتن قاطع داشت . آنها به مشکل خود را پابند چیزی و مکانی میکنند چون به نظر آنها این کار امکانات آزاد و‌مستقل بودن شان را محدود مینماید. آنها به یک فضا باز ضرورت دارند تا خود و استعداد خود را تبارز داده بتوانند

چی چیز متولدین ماه دلو را خوشبخت میسازد ؟
متولدین ماه دلو در مجموع یک استعداد خوب برای خوشبخت بودن دارند به دلیل آنکه آنها زنده گی را مانند دیگران آنقدر جدی نمیگیرند. چیزی که آنها را خوشبخت میسازد آزادی فردی ‌و یک فضا ‌‌و‌مکان آزاد صرف و صرف برای خودشان است . زنده گی کردن مطابق به قوانین اجتماع ، قاعده ها و در چهارچوکات ها کار آنها نیست و برای شان خیلی مشکل تمام میشود
متولدین ماه دلو در رفاقت و دوستی

. در کنار افکار رنگارنگ غیر معمولی متولدین ماه دلو حلقه دوستان آنها نیز همانگونه رنگارنگ و غیر معمولی اند. از هنرمند گرفته تا پژوهشگر، دانشمند و فیلسوف تا « مسخره کوچه » خلاصه هر نوع اشخاص در حلقه دوستان آنها وجود دارند که همه آنها خود را در کنار متولدین ماه دلو بسیار خوب ‌و راحت احساس میکنند زیرا یکی از خصوصیات خوب متولدین ماه دلو “رفیق خوب بودن “ آنهاست . آنها دوستان بسیار خیرخواه و همیشه آماده به کمک رساندن به دوستان خود اند. متولدین ماه دلو به دریافت راز ها و معما های نهفته جهان خیلی علاقه دارند و همانگونه که معما ها و راز های نهفته جهان آنها را به گونه سحر آمیز به خود جذب می‌کنند خودشان هم به خوبی می‌توانند اسرار و راز دیگران را نزد خود پنهان نگاه دارند چون آنها به رفاقت بی اندازه ارج میگذارند و از این رو پنهان نگاه داشتن راز دوستان شان برایشان بسیار مهم است اگر دوستان شان در مقابل هم همانگونه باشند آنها برای همیش به دوستان خود وفا دار باقی میماند. اما خدا نخواسته دوستی یک رازی را که متولد ماه دلو برایش اعتماد کرده باشد به کسی دیگری بگوید باز آنوقت از خود گله کند! چون متولدین ماه دلو باز پشت آن شخص را به راحتی رها نمیکند و یک جزا خوبی برایش می‌دهند

خانمان متولد ماه دلو
خانمان متولد ماه دلو همه چیز بوده میتوانند بجز از عادی و خسته کن
آنها رسم و رواج های کهنه و فرسوده را خوش ندارند و میخواهند دنیا را اصلاح نموده و تغیر بدهند . فروتنی کار آنها نیست از اعتماد به نفس قوی سرشار اند و فقط منتظر هستند موقع مناسب برابر شود تا آنها تمام ایده ها و‌مفکوره های تازه خود را به عمل پیاده نمایند
خلاقیت بانوان متولد ماه دلو بی مثال است و مفکوره کاشف آنها اشخاص مانند خود شان را جستجو میکنند. ولی ناگفته نباید گذاشت که مفکوره های آنها همیشه واقعیبینانه و ریالیست نیستند
خانمان متولد ماه دلو خیلی متنوع و سرگرم کننده اند به چیز های مختلف علاقه دارند و از همینرو اکثر نمیدانند چی چیزی را اول شروع و از کجا آغاز کنند. بانوان متولد ماه دلو در رابطه عاشقانه و یا زناشوهری به آزادی فردی و استقلال خود سخت علاقه دارند و اگر متوجه شوند که تحت کنترول و قیودات قرار دارند از رابطه دلگیر میشوند و فرار میکنند آنها به سورپرایز یا غافیلگیری ها علاقه دارند یعنی هر چیز که زنده گی یکسان روزمره را یک‌ رنگ دیگر ببخشد آنها را خوشبخت میسازد. بزرگترین ترس این خانمان همین است که یک شخص خسته کن در زنده گی همسر شان نشود از این رو خانمان متولد ماه دلو اکثر برای مردان ساخته شده اند که نیز غیر معمولی «عجیب و غریب » و غیر متعارف و خارج از قیود و رسوم اند. خانمان متولد ماه دلو اشخاص پر اسرار، ویژه ‌یا خاص ‌و سر به خود اند و اکثر انتقاد های سخت و بدون پرده و رک و راست از شوهران خود میکنند. پابندی و شله بودن به جان کسی کار آنها نیست چون استقلال و تنهایی فردی خود را حتی در رابطه زناشوهری نیز نمیخواهند از دست بدهند و دوست ندارند و‌برایشان ‌حتمی نیست که همسر شان ۲۴ ساعت در دور و بر او بچرخد و به او بچسپد. آنها به یک فضا تنها ‌منحصر به خود ضرورت دارند .تا افکار خود را آرام بسازند و برای چند مدتی تنها و‌صرف با خود مصروف باشند .از اینرو زیاد شله جان یک خانم متولد ماه دلو نشوید ‌وکوشش نکنید همیشه در کنارش باشید.البته خانمان متولد ماه دلو همین مستقل بودن ، داشتن آزادی فردی ، فضا آزاد و برای مدتی تنها بودن را به همسرخود هم میخواهند و به خواهش او احترام میگذارند

متولدین ماه دلو با متولدین ماه های جوزا، سرطان ، قوس ، دلو و حوت جور میایند و یک رابطه خوب و مستحکم دارند

در لینک پاین خصوصیات متولدین ماه جدی را بخوانید

(Visited 1,512 times, 1 visits today)