زندگی خانوادگی

تقویم چینایی :خصوصیات متولدین سال خروس

سال خروس سال های ۱۳۶۰/۱۳۷۲/۱۳۸۴و سال آینده۱۳۹۶

سال خروس روز های خوش زیادی باخود همرا دارد  اما کوشش شود که انرژی تان به کار هایو حرف های  ناحق مصرف نشود

متولدین این سال موجودات با غرورشاد برونگرا* و خوشبین به آینده اند . اعتماد به نفس قوی دارند زود صبر و حوصله را از دست میدهند و پرخاش گرمیشوند . آنها شهرت را خیلی دوست دارند و میخواهند با تمام شکوه و سینه کشیده خود را به اطراف خود نمایش بدهند . دوست دارند مرکز توجه و نقل مجلس باشند و یک سخنران سرگرم کننده فهمیده  با ذهن تند اند که ازبیان نمودن حقایق ناراحت کنند و انتقاد نمودن آشکار ترسی ندارند متولدین سال خروس انسان های بی تکلف ، سازمان یافته ، کاریگر، قاطع و با وجدان  بیدار اند که برای کمک نمودن به دیگران همیشه آماده اند  آنها همچنان والدین سختگیری اند که اولاد های خود را با نظم و دسپلین زیاد  بزرگ میکنند

سال های خوب و پر برکت برای متولدین سال خروس سال اژدها، مار ،سال بز و سال سگ است

و سال های خراب سال گاو، پلنگ، خرگوش، شادی و خروس هستند

آنها با متولدین سا های اژدها ،مار وگاو سازگاری مثبت دارند و برعکس با متولدین سال های موش   ،شادی ، خرگوش وخروس اصلی سازگاری ندارند

متن بعدی در همین بخش هنر و سرگرمی خصوصیات متولدین سال سگ .سالهای ۱۳۶۱/۱۳۷۳/۱۳۸۵ /۱۳۴۹

(Visited 573 times, 1 visits today)