زندگی خانوادگی

تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال بز: ملایم خوش قلب و بی نظم

سال های ۱۳۹۴ /۱۳۵۸/۱۳۷۰/۱۳۸۲

بعد ازسال نآرام اسپ سال بز آرامتر سپری میشود و دراین سال خانواده و دوستان درمرکز توجه قرار دارند نه کار و پول . در سال  بز کدام جنگ اتفاق نمیفتد و جنگ های که هم جریان دارند  بلاخره در این سال ختم خود را میآبند

متولدین سال بز اشخاص گرم ، ملایم بی سر و صدا ومحتاط اند و آنقدر صلح و آرامش را دوست دارند که به مشکل میتوان با آنها استدلال و مشاجره نمود. شفقت بزرگترین قدرت متولدین این سال است .آنها همیشه برای مشکلات و غم دیگران گوش شنوا دارند و میتوانند ساعت ها با آرامی به مشکلات دیگران گوش و آنهارا دلداری بدهند. متولدین سال بز درظاهرموجودات خیلی سرسخت به نظر میرسند اما در باطن اشخاص خیلی حساس و آسیب پذیراند. متولدین این سال با دل پاکی که دارند بسیار زود سرانسان ها اعتماد میکنند و همیشه دست کمک  به دیگران درازمیکنند و اکثراز این اعتماد و دل پاک آنها سو استفاده هم میشود. متولدین سال بز جهات مثبت خود را بسیار خوب به نمایش و جهات منفی خود را برعکس خیلی خوب پنهان کرده میتوانند ، استعداد خوب در هنر های زیبا دارند و دست کلان و ولخرج هستند. متولدین سال بز در مجموع از نظم و دسیپلین  بوی نبرده اند و به نظم ثبات بیشتر در زنده گی ضرورت دارند

 سال های خوب برای متولدین سال بزسال های موش ،مار،اسپ وشادی  است

و  سال  گاو و سال سگ برعکس با مشکلات روبرو میشوند

  متولدین سال بز با متولدین سال خرگوش ،اسپ ،بز و موش سازگاری خوب دارد وبرعکس با متولدین سال های شادی ،خروس و سگ اصلی جور نمیاید

متن آیند در همین بخش هنر و سرگرمی  خصوصیات متولدین سال شادی سال های ۱۳۵۹/۱۳۷۱/۱۳۸۳/۱۳۹۵هجری شمسی

تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال شادی

(Visited 831 times, 2 visits today)