زندگی خانوادگی

تقويم چينايى :خصوصيات متولدين سال اسپ لایق خونگرم و با استعداد

 سال اسپ : سال های  ۱۳۵۷/۱۳۶۹/۱۳۸۱/۱۳۹۳

سالیست  هیجان انگیز، پرازعمل ، اقدام ، حادثات وماجرا های خاطره انگیز.متولدین سال اسپ  اشخاص فعال و همیشه در جنبش وحرکت بوده که مدت طویل در یکجا  طاقت نمیآورند ودیر در یک محل باقی نمیمانند. آنها افراد پراز شور و شوق ، شوخ و بیدار، شاد و اجتماعی هستند که با برخورد گرم اجتماعی خود دوستان بیشماری درزنده گی به میآبند.این ظاهر و برخورد گرم و خوشایند شان آنها را برای همه خیلی دوستداشتنی میسازد. متولدین این سال یک قوه جاذبه خاصی بالای جنس مخالف خود دارند و آنها را به آسانی به خود جذب مینمایند .

متولدین سال اسپ استعداد خارق العاده درآموختن زبان ها دارند و

از اینرو هم شاید کمی پر حرف اند و دوست دارند همیشه حرف بزنند ودر میان مردم و اجتماع باشند. برای متولدین سال اسپ آزادی شخصی آنها از همه چیز مهم‌تراست .گاه گاه هم خودخواهی بی حد آنها مانع میشود تا رنج و غم دیگران را احساس و درباره دیگران فکرکنند. متولدین سال اسپ انسان های بسیارلایق و با ابتکاراند که درا یک استعداد خارق العاده  بوده و سرشار از مفکوره ها و ایده های خوب اند و به چیز های مختلف ازهنر های زیبا شروع  تا تخنیک علاقه دارند. متولدین این سال مسلط و حکمفرما اند و امر و نی  شنیدن را خوش ندارند با آن هم انعطاف پذیراند و میتوانند خود را به شرایط  و موقیعت برابر بسازند، بدین ترتیب کار نمودن با آنها به همکاران آنها خوشایند و ساده میباشد. متولدین سال اسپ همیشه کوشش میکنند تصورات و اهداف خود را یعنی آنچه که خود شان میخواهند به تطبیق برسانند و غریزه مطمین بودن آنها همیشه آنها را به مقصد شان میرساند. آنها انسانهای با اراده قوی، خونگرم ، بغرنج و پیچیده اند که درک نمودن آنها کار ساده و هرکس نیست. متولدین سال اسپ تصامیم خود رااکثر آسان گرفته نمیتوانند و اگرچی انسان های پایدار نیستند اما به آینده با نگاه خوشبین مینگرند .آنها زنده گی پر از ماجرا و حوادث را خوش دارند و همیشه در جستجو چیزهای اند که پر از هیجان و دلهره  باشند و رعشه براندام شان بیندازند

متولدین سال اسپ با متولدین سال های پلنگ ، اسپ ، بزو سال  سگ خیلی خوب سازگاری دارند اما با متولدین سال های گاو، موش و خرگوش اصلا سازش ندارند

متن بعدی در همین بخش خصوصیات متولدین سال بز سال های ۱۳۵۸/۱۳۷۰/۱۳۸۲/۱۳۹۴

(Visited 1,474 times, 1 visits today)