مادر و کودک

سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى : روز ۲۱ قدرت مشاهده نوزاد

  سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى روز  بیست ویکم

نوزادان از همان ماه اول زنده گى  قادر به ملاحظه و مشاهده نمودن اشيا اند . و از فاصله به اندازه همان  فاصله  که  بين چشمان مادر و نوزاد هنگام شير دادن وجود دارد  از همه بهترمیتوانند اشیا و اشخاص رامشاهده كنند
نوزادان با علاقه به چهره انسان ها ومشاهده تغيرات در آنها  بدنیا میآ یند  و خودشان هم در همان سن و سال چند روزه شان چندين حالت تغیر دادن  چهره را ياد دارند كه به ما نمايش ميدهند مثلا وقتى چيزى برايشان جالب است چشم هايشان ميدرخشند و بزرگ و دهن شان باز ميشود و اگر چیزی برای خوردن برایشان داده شود كه برايشان مزه ندهد  پيشانى خود را ترش ميكنند و چهره دلبد شده خود را به ما نشان ميدهند و يا هم هنگام که میترسند  مثلا با  شنيدن يك آواز بلند چشم ها و دهن خود را به سرعت باز ميكنند

(Visited 378 times, 1 visits today)