از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

Oscar 2017 red carpet /جايزه اسكار و فرش سرخ

روز يكشنبه تاريخ ٢٦ فبرورى در شهر لاس انجلس امريكا يكبار ديگر  جايزه اسكار به هنرپيشه هاى سينما ادا شد

بروى  فرش سرخ ستاره گان سينما هاليود  كه دنيا مود بيشتر به آن علاقمندى نشان ميدهند تا خود جايزه ها ، بيشتر رنگ هاى آرام مانند كريمى ، رنگ طلايى  و سرخ به نظر ميرسيد

اشتباه كه هنگام ادا جايزه بهترين فلم سال اتفاق افتاد نقل هر مجلس شد  و اين شب را بيشتر به روى زبان ها انداخت

هنرپيشه سابقه دار  هاليود وارن بيتى كه برنده جايزه بهترين فلم را بايد اعلان ميكرد كارت اشتباهى برايش رسيده بود و آن هم كارت بهترين هنربيشه زن ايمه ستون از فلم له له لند و با اعلان نمودن له له لند به حيث برنده بهترين فلم سال بزرگترين اشتباه در تاريخ جايزه اسكار را نمود

اما تيم فلم له له لند اين اشتباه و باخت خود را ورزشكارانه قبول نمودن ونام برنده اصلى جايزه بهترين فلم را اعلان نمودن .

نيكول كيدمن با پيراهن طلايى
شارليز تيورن همچنان طلايى
جيسيكا بايل همسر جستين تمبرلك همچنان پيراهن طلايى به تن داشت
يكى از بهترين هاى شب پيراهن سرخ
يكبار ديگر طلايى
سفيد و طلايى
و باز هم طلايى
طلايى و زيبا

ايمه ستون برنده جايزه بهترين اكتريس اسكار ٢٠١٧ نيز طلايى پوشيده بود
لباس پريانكا چوپرا هنرپيشه هندى از جمله بد ذوق ترين لباس هاى شب انتخاب شد
طلايى و از جمله بدذوق ترين پيراهن هاى شب ديكوته جانسن
از جمله بهترين پيراهن هاى شب

(Visited 1,034 times, 1 visits today)