از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

Oscar قيمتى ترين جواهرات شب اسكار

شب جايزه اسكار نه تنها براى ديزاينرهاى مشهور لباس بلكه براى ديزاينر هاى مشهور جواهرات  نيز يك شب مهم است در اين شب اكثر ديزاينر هاى مشهور جواهر و زيورات مانند گراف، كريست ، شوپرد ، تيفتى و كو و غيره براى ستاره ها خصوصى آن هاى كه كانديد جايزه اند بطور مجانى قيمتى ترين زيوارات خود را به دسترسى قرار ميدهند چون فرش سرخ شب اسكار بهترين رن وى يا ستيژ فيشن شو جهان است در اين شب چشم هزاران از سرتاسر دنيا به همان فرش سرخ ،لباس ها و زيورات ستاره ها دوخته شده اند  و واضح است كه ديزاينر ها اين موقع مساعد براى اعلان رايگان را از دست نداده و كوشش ميكنند بهترين هاى خود راكه به ميليون ها دالر ارزش دارند  به نمايش بگذارند

(Visited 333 times, 1 visits today)