از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

MTV /فرش سرخ جايزه ويديوى ام تى وى

سياه ، سفيد و به اندازه امكان برهنه احتمالا شعار لباس آوازخوانان وستاره هاى مشهور موسيقى  دنيا در محفل برگذاشت جايزه ويديوى ام تى وى به روز يكشنبه در انگل وود ايالات كالفورنيا امريكا بود چون تقريبا همه آنها  با لباس هاى سياه سفيد و  لچ بروى فرش سرخ حاضر شده بودند در ميان رنگ هاى ميتاليك مانند طلايى و نقره يى و يگان لباس به رنگ هاى شوخ نيز به چشم ميخورد

جايره بهترين لباس شب را كيتى پيرى با پيراهن سفيد و ديمى لوواتو  با بالاتنه جالى وپطلون سياه زرى به ستايل حرم يا شرقى اش از خود نمودن

 

(Visited 749 times, 1 visits today)