مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی ۴

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی

روز چهارم
بيش از ٥٠ فيصد مادران بعد از ولادت به يكنوع نوسات خلقى مبتلا ميشوند اين جگر خونى و خلق تنگى هاى ناگهانى يك چند روز دوام مینماید و توسط تغيرات هورمونى وهمچنان  احساس تازه یک مسوليت بزرگ  مادر بودن و شك و ترديد هاى مادرى كه آيا به فرزند خود مادر خوب بوده ميتوانند پیدا میشود. در این موقع احساس کوشش نکنید تا احساسات تان را تحت فشارو کنترول  قرار دهيد  و از اطراف تان پنهان نماید این خود باعث دلتنگی بیشتر میشود وكوشش نكنيد به همه نشان بدهید که همه چیز خوب و شما خیلی خوشبخت هستید. اما جای نشویش نیست این حالت دلتگی و دیپریشن عموما بعد از ده تا چهارده روز از بین میرود.

توجه : پژوهش ها و مطالعات زيادى ثابت نموده كه اكثر مادران بعد از ولادت چه در ممالک پیشرفته و چه در ممالک جهان سوم با اين پرابلم سردچار هستند.

(Visited 410 times, 1 visits today)