مادر و کودک

آیا میتوانیم جنسیت طفل خود رااز قبل پلان کنیم ؟

در طول سال ها وقرن ها والدین  به منظور بدنیا آوردن نوزاد پسر در سعی و کوشش هستند تا  جنس جنین یا طفل  بدنیا نیآ مده  خود را  به یک نوعی با توصیه ها، مشوره ها ، عمل ها و دارو های مختلف  تحت  نفوذ و تاثیر قرار بدهند تا شاید فرزند آینده شان پسر بدنیا بیآید مثلا در یونان قدیم مردان هنگام مقاربت جنسی به دست راست میخوابیدن و در فرانسه در قرن ۱۸ مردان بيضه چپ خود را با بندی گره میبستن  تا شاید صاحب پسر شوند در کشور ما نیز تا امروز هزاران  طریقه  و مشوره  برای والدین جوان توصیه میشود : از این بخور، از آن بپوش ، این را نکن، آن را بکن … تا جنسیت نوزاد آینده شان را به دل خود  تعین نموده باشند.اما امروز ما بهتر می دانیم که جنسیت کودک  توسط کروموزم های جنسی پدر و مادر از همان  لحظه القاح تعیین شده و والدین  نمیتوانند صد فیصد جنس نوزاد خود را خودشان تعین کنند .

کروموزم ها ی جنسی پدر و مادر و وظیفه آنها

 کروموزوم‌ ها مالیکول های حاوی از مواد جنتیکی و به این صورت نیزاطلاعات جنیتکی هستند  که از د -ان -ا ی  و پروتین ها  تشکیل شده و درون  هستهٔ هر سلول‌  وجود انسان  ذخیره میباشند

کروموزم های جنسی  که به نام «کروموزم های  اکس  و وای  xyیاد میشوند » درهسته «تخمه » مادر و «اسپرم » پدر ذخیره بوده و مسول تعین جنسیت نوزاد میباشند. سلول «تخمه»  مادر در هسته خود همیشه حاوی  یا شامل « کروموزوم اکس اکس » و سلول «سپرم » پدر  در هسته خود حاوی «کروموزم  های  اکس  وای   xy » است. تعین جنسیت کودک بسته گی به این دارد که کدام یک از این سلولهای «سپرم »مرد با «تخمه » زن  القاح میشود. اگر «سپرم»  القاح شده با « تخمه » در هسته خود «کروموزم اکس » را داشت  نوزاد دختر و اگر «سپرم » القاح شده با «تخمه» در هسته خود  «کروموزم  وای » را داشت  نوزاد پسر میشود . یعنی این کروموزم های «اکس و وای » دریک ترکیب از «اکس xو اکس x » منجر به تولد دختر و در ترکیب «اکس  xو  وای y» منجر به تولد پسر میشوند . از این رو جنسیت نوزاد در نهایت مربوط به مرد میشود و پدر به اصطلاح  غیر مستقیم مسول  تعین کننده  جنسیت کودک میباشد.

اگر چی رهنمایی ها و مشوره های مختلف  و بسیاری از متخصیصین در مورد چگونه بدنیا آوردن یک نوزاد با جنس به میل والدین  وجود دارند اما همه  این مشوره ها بدون ضمانت و گرانتی  ۱۰۰ فیصده  بوده  و هیچ نتیجه اثبات شده علمی امن و با تضمینی وجود ندارد که والدین بتوانند صد فیصد جنس نوزاد خود را  خود شان تعین کنند.  یعنی در این مشوره ها همیشه چند فیصد رسک  وجود دارد که جنس طفل با وجود استفاده نمودن از این مشوره ها به میل والدین نشود .

برخی فرضیه ها  و مشوره ها در مورد  تعین جنسیت جنین یا نوزاد بدنیا نیامده   .

داکتر لندروم که تخصص خود را بروی این موضوع متمرکز و مطالعات و برسی های زیادی  دراین مورد نموده  در کتاب «چگونه جنس نوزاد خود را انتخاب کنیم » نوشته
سلول های «سپرم یا نطفه  x  و y  » دارای خواص مختلف هستند
اسپرم ها باکروموزوم« اکس (ماده ) »  در هسته خود بزرگتر، قوی تر و آهسته تر و اسپرم ها با کروموزم« وای (نر) » در هسته خود کوچکتر، ضعیف تر اما سریع تر می باشند ، بنأ کروموزم  «وای(نر )»   که باعث تولد شدن پسر میشود اگر چی هنگام مقاربت جنسی از کرموزم های «اکس (ماده) »  پیش دستی میکند اما خیلی هم زود از بین میروند. پس اگر والدین همین خصوصیات « کرموزم ها » و روز «تخمه گذاری » زن را دقیق تر در نظر بگیرند شاید تا یک اندازه قادر به  تعین جنس فرزند خود شوند .

قسمی که گفته شد اسپرم های  با «کرموزم اکس (دختر) »  قویتر بزرگ‌تر اما آهسته تر و اسپرم های با «کرموزم وای (پسر )»  برعکس کوچک ، ضعیف، اما تیزیا سریع تر هستند. اسپرم های با کرموزم  «وای  (پسر) » بعد از انزال خیلی زود از بین میروند در حالی که اسپرم های با کروموزم«  اکس (دختر) » تا سه روز دیگر هم در وجود زن زنده میباشند، بنا اگر روز « تخمه گذاری»  زن  از قبل (به کمک و استفاده از تقویم های تعاملی برای محاسبه تخمگذاری )  دقیق تعین و مطابق به آن مقاربت جنسی به دقت پلان شود والدین میتوانند بالای تعین جنس نوزاد نفوذ بگذارند، مثلا اگر پدر و مادر در آرزو دختر شدن هستند مقاربت جنسی باید در حدود سه روز قبل از «تخمگذاری » صورت بگیرد زیرا در ظرف این ۳ روز سپرم های با «کرموزم وای » که سبب تولد شدن نوزاد پسر می‌شوند از بین رفته و در روز تخمه گذاری زن تنها اسپرم ها با «کروموزم اکس (دختر) »  زنده بوده  و با تخمه زن القاح مینمایند. اما اگر والدین میخواهند صاحب «فرزند پسر » شوند باید مقاربت جنسی  آنها دقیق در روز «تخمه گذاری زن » صورت بگیرید، چون قسمی که در بالا ذکر شد اسپرم ها با «کروموزم وای (پسر ) » نسبت به اسپرم ها با «کرموزم اکس(دختر)  » تیز تر و سریع تر اند و به اینگونه  پیشتر از «کروموزم اکس (دختر ) » خود را به « تخمه زن » رسانده و آن را القاح میکنند. البته در صورتی که «تخمه » در بطن زن برای القاح شدن  وجود داشته باشد. آگر  تخمه برای القاح شدن هنگام مقاربت جنسی در بطن زن وجود نداشته باشد و یا هم یک روز بعداز مقاربت جنسی روز تخمه گذاری باشد و تخمه گذرای صورت بگیرد همان است که «اسپرم وای (پسر)  » وقت از بین رفته  و تنها اسپرم های «اکس ( دختر ) »  برای القاح تخمه زن زنده اند . پس در صورت  آرزو داشتن تولد فرزند پسر باید روز«تخمه گذاری زن » خیلی  دقیق حساب شود.(  جدول  تعین روز تخمه گذاری زن را در ویب سایت مشاهده نماید )  برعلاوه  چند روز قبل از«مقاربت جنسی پلان شده»  باید مقاربت جنسی دیگری صورت نگیرد چون جلوگیری نمودن از مقاربت جنسی قبل ازروز تخمه گذاری باعث افزایش سپرم با «کروموزم وای (نر) » میشود

تعین نمودن  دقیق روز تخمه گذاری خانم ها

تخمه گذاری در یک سکل قاعدگی معمولی و عادی که ۲۸ روزرا در بر میگیرد به طور معمول در بین روز۱۴ تا ۱۶ سکل قاعده گی (عکس پایان)  اتفاق میفتد . اما وجود  انسان ها مختلف بوده و هر خانم هم سکل  معمولی ۲۸ روزه ندارد  یعنی هستن خانم های که سکل شان ۳۵ روز و یا هم ۲۵ روز دارند و استثنا های دیگری هم وجود دارند مثلا گاهی در اثر عوامل مختلف مثلا هورمون ها امکان دارد  که تخمه گذاری در روز اول مریضی اتفاق بیفتد  و یا  گا ه گاه وقتی یک زن هنگام مقاربت جنسی به اوج لذت برسد در آن لحظه هم  میتواند  تخمه گذاری  صورت بگیرد از این رو روز تخمه گذاری هم آنقدر مطمین بوده نمیتواند و همیشه استثا های وجود میداشته باشند که بالای تخمه گذاری نفوذ میندارند اما با مشوره دقیق داکتر نسایی  میتود های وجود دارند که به کمک و استفاده از  آنها روز تخمه گذاری را  میتوان دقیقتر تعین نمود به طور مثال تعین روز تخمه گذاری توسط دیدن حرارت  (تب ) بدن چون حرارت وجود زن در روز تخمه گذاری بلند میرود به خانمان توصیه میشود تا یک سال مکمل هر روز صبح به وقت معین حرارت  وجود خود را دیده و درجه آن را در جنتری سکل قاعدگی خود یاداشت نمآیند  بعد از یک سال  همان روزهای را  که حرارت وجود بلند تر بود با دوره سکل قاعدگی  خود مقایسه کنن و خواهند دید که اکثر درجه حرارت  شان در روز معین مثالا روز ۱۴ سکل بلند رفته  پس روز ۱۴ سکل روز تخمه گذاری اش میباشد

cycl.

یک جنتری سکل  قاعدگی را میتوان از داکتر نسایی دریاب نمود و یا خود از جنتری های عادی جتنری سکل ساخت یعنی  روز اول مریضی را در هر تاریخ که اتفاق افتاده با عدد ۱ ( که روز اول سکل میباشد ) و به همین گونه ۲ ،۳ و … نشانی نمود  از همین روز ۱  تا مریضی ماهوار بعدی  به  نام سکل  قاعدگی که اکثر ۲۸ روزرا در بر میگیرد یاد میشود.

myona_zyklus_symptothermale_methode_kinderwunsch_planung_NFP_natuerlich_verhueten_ohne_hormone_sensiplan_fruchtbarkeit_Tage

عوامل دیگر تعیین جنسیت نوزاد

پی اچ * فلور واژن * آلت تناسلی زن (مبهل ) همچنین، نقش مهمی در تعین جنسیت دارد هرقدر فلور واژن اسیدی باشد امکانات تولد شدن دختر زیادتر است چون کروموزم ضعیف وای (نر) تحمل میحط اسیدی را نداشته و زودتر از بین میروند اما
اگر زن هنگام مقاربت به اوج لذت جنسی (ارگاسم ) برسد ، فلور واژن قلیایی یا بازی  میشود و اسپرم های با کرموزم وای  از بین نمیروند پس رسیدن به اوج لذت جنسی  یک  زن یک مزیت برای اسپرم با کرموزم های وای یعنی نر بوده ونیز میتواند باعث تولد پسر شود

فلور واژن*  : به مجموعه میکروارگانسیم هایی (نظیر قارچ ها، باکتریا ها و …)  که در یک محیط در کنار یکدیگر زندگی می کنند فلور طبیعی گفته می شود.این  فلور طبیعی   برعلاوه دیگر جا های بدن چون جلد  دهن  در محیط واژن ( آلت تناسلی) زن هم وجود دارد.
از وظایف فلور واژن (مبهل ) میتوان  تولید اسید لاکتیک به منظور اسیدی نمودن محیط واژن جهت جلوگیری از رشد عوامل بیماری ازنظیر قارچ ها و باکتریا اشاره نمود.

پی اچ *: میزان اسیدی  یا  قلیایی  بودن مواد را مشخص می‌کند  (عکس پایان)  یک مبهل سالم به یک محیط اسیدی با پی اچ زیر ۴،۵ نیاز دارد چون در این محیط اسیدی باکتریا ها و قارچ های مضر نمیتوانند رشد کنند .

 pH Skala

عامل  دیگرتعین جنسیت   نوزاد

اندازه و تعداد اسپرم می تواند باشد چون  تراکم بلند و زیاد بودن  اسپرم برای پسر شدن مفید است اکثر داکتران به مردانی که میخواهند صاحب پسر شوند توصیه میکنند تا از پوشیدن زیرپو شی های تنگ و چسپ خود داری نمایند تاتولید سپرم بهتر شود برعلاوه از گرفتن حمام داغ قبل از مقاربت جنسی باید خودداری شود چون این کارهم  باعث از بین رفتن اسپرم های  وای (نر )میشود

موقعیت مرد و زن در هنگام مقاربت جنسی

هم  میتواند بروی تعین جنسیت تاثیر داشته باشد موقعت های که درآن راه رسیدن به گردن یا دهانه رحم کوتاهتر است برای بدنیا آمدن پسر کمک میکند چون اسپرم های  وای  (نر )   که سریع تراز اکس هستند میتوانند خود را زودتر به تخمه برسانند و آن را القاح نمایند. .

قسمی که در بالا هم یاد شد این توصیه و مشوره های داکتران  در مورد تعین جنسیت نوزاد به گفته خودشان  نظر به سکل های قاعدگی مختلف و ارگانیزم  های مختلف بدن و عکس العمل های مختلف آنها  و مطمین نبودن صد فیصدی روز تخمه گذاری  صد فیصد  نبوده  بلکه در مورد دختر۷۰/۷۵ فیصد و در مورد پسر ۷۵/۸۰ فیصد سر میخورد.  پس والدین  میتوانند صرف تا اندازه یی تعین جنس نوزاد را  تحت نفوذ قرار بدهند دختر شدن و پسر شدن اکثرمربوط  این تصادف  است که کدام اسپرم مرد آن یکی با هسته اکس  یا هم  با هسته وای  تخمه زن را القاح میکند پس اگر بخواهیم کس را مسول جنس کودک بسازیم آن پدر میباشد و تصادف یا به گفته ما آنچه خدا میخواهد.. اولاد یک تحفه بزرگ هست که باید قدر اش را دانست خداوند هیچ پدر و مادر را بی دختر و پسر نسازد چون هرکدام آن جای خود را دارد و جنسیت کودک نه بلکه طرز تربیه نمودن کودک مهمتر است بسا دخترانی هستن که مردانه تر از بسیاری مرد ها هستند..

(Visited 3,671 times, 1 visits today)