از هرچیزو ازهرجا

فرار از قفس طلایی

روزنامه معتبر انگلیسی سن مینویسد که شاه دخت هیا همسر امیر دوبی که در چند روز آخیر ناپدید بود دوبی را ترک نموده و احتمال زیاد می‌رود که درکشور آلمان پناهنده گی داده باشد

شاه دخت هیا با شوهرش شیخ محمد و فرزندان شان

به نقل قول از روزنامه «سن » شاه دخت هیا بنت حسین دختر «ملک حسین » شاه سابق کشور اردن وخانم «شیخ محمدآل مکتوم» حاکم دوبی و صدراعظم ایلات متحده عربی با۳۵ میلیون یورو و دو طفل اش دوبی را ترک نموده و فعلا درکشور آلمان بسر میبرد و در همانجا پناهنده گی داده. علت فرارشاهدخت دقیق معلوم نیست اماروزنامه سن همچنان مینویسدکه شاهدخت هیا ازترس جان خود وخطرمرگ دوبی راترک نموده و به صورت احتمالی درآلمان پناهنده گی داده.و تقاضا طلاق نموده

شاهدخت هیا که مادرش خانم سوم  «ملک حسین»شاه سابق اردن بود و‌خواهراندرملک عبدالله شاه فعلی اردن است مکتب و تحصیلات عالی خود را در درانگلستان تمام نموده ویکی ازاولین زنهای عرب بودکه درمسابقه اسپ سواری مدال اخذ نمود ودرمسابقات بازی های المپیک درسیدنی استرالیااشتراک نمود. شاهدخت هیادرسال۲۰۰۴به عقدشیخ محمدآل مکتوم درآمدو ثمره این ازدواج یک‌ دخترویک پسراند 

وشاهدخت هیااولین خانم ازخانواده آل مکتوم بود که درمراسم رسمی و در مدیا بدون حجاب ظاهرمیشد وبه گونه نقش بانواول دوبی رابه خودگرفته بود. این اولین بارنیست که دختران خانواده آل مکتوم ازقفس طلایی شیخ فرارمیکنند
شاه دخت هیا بنت حسین

درسال۲۰۰۰شمسه دخترآل مکتوم هنگام اقامت درانگلستان ازخانه اقامه شان فرارنموده بوداماچندهفته بعددرشهرکمبریج انگلند دستگیرشده ودوباره به خانه برگشتانده شد وتا امروز دیگر به چشم دیده نشده وگفته میشود در خانه بندی است

شاه دخت هیا

 سال گذشته خواهرشمسه،  لطیفه دختردیگرشیخ محمد کوشش نمودتوسط یک جت سکی و‌کشتی کوچک ازکشورعمان فرارنماید که بعدااوهم توسط اشخاص آل مکتوم دستگیرشده ودوباره به دوبی برگشتانده شده بود .دختردوم اولطیفه درجریان فرار وقبل ازدستگیری اش ویدیویی نیزتهیه و در مدیا پخش نموده بود که در آن پدرخودرامتهم یک انسان بسیار ظالم معرفی نموده بود. گفته میشود که شیخ محمدازمقامات رسمی کشور آلمان خواهش برگشتاندن خانم اش رانموده ‌وامکان دارد روابط دیپلماتیک این دو کشورنیز از اینرو ضرر بیبیند. اما مقامات رسمی کشور آلمان تا هنوز خبر بودن شاه دخت هیا در آلمان پناهنده گی دادن او را تصدیق نکرده اند 

شاه دخت هیا با شوهرش شیخ محمد و برادر اش عبدالله شاه اردن

(Visited 860 times, 1 visits today)