از هرچیزو ازهرجا

عروسی شاهدخت انگلستان

لندن جمعه ۱۲ اکتوبر

شاهدخت یوژینی ۲۸ ساله دختر شاهزاده اندریو ، پسر ملکه الیزابت با دوست پسر خود «جیمز بروکس بانک »۳۲ ساله ، بعد از ۸ سال رابطه ازدواج نمود . این عروسی  اگر چی توسط مخالفین خانواده سلطنتی انگلستان تحت انتقاد قرار گرفت ، چون تنها قیمت گارد امنیتی که مسولیت امنیت عروسی را به عهده داشتن ،به  بیشتر هشت میلیون پوند از جیب مالیه دهنده گان میرسید و منتقدین نقش یوژینی را در خاندان شاهی و برای انگلستان مهم نمیدانستند با آن هم از عروسی پسر کاکا یوژینی شاهزاده هاری که در آغاز سال گرفته شده بود کمتر نبود. بیشتر از صد نفر مهمان از خانواده های اشرافی و ستاره های موزیک و سینما در این عروسی حاضر بودند.گفته میشود پدر عروس با وجود تمام انتقاد ها میخواسته تا عروسی دخترش از عروسی پسر کاکا هایش کمتر نباشد و بالا مادر خود ملکه فشار آورده بوده تا این عروسی قیمتی را قبول کند

 

(Visited 1,109 times, 1 visits today)