مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز۱۲

روز دوازدهم 
پس از دوهفته دیگر سينه دادن به كودك نوزاد  برايتان آسانتر شده وآهسته آهسته با آن عادت كرده  ومطمينتر شده ايد . 
كودك نوزاد نیز به ميكدن پستان عادت نموده و بهتر از روز های اول شير ميمكد
از اينرو در اینجا چند نكته مهم برايتان ياد آورى ميشود

با مرور زمان شير دادن نوزاد خود به خود یک تقسيم اوقات هر سه تا چهار ساعت بعد را به خود ميگيرد
بگذاريد نوزاد تا وقتى كه خوب سير شد شير بنوشد در نيم شيرمكيدن ، شير دادن را قطع نكنيد!
از نوشيدن نوشيدنى هاى كه داراى كوفين ميباشد خود دارى كنيد
به اندازه كافى آب و يا چاى هاى گياهى بنوشيد
اگرنوزادشما به شير بيشتر ضرورت داشته باشد تشویش نکنید  شير در ظرف دو تا سه روز خود به خود زياد ميشود و پستان ها  به مقدار ضرورت  شیر توليد ميكنند
توجه : يك قاعده مهم اين است كه نوزاد در ظرف دو تا سه ماه اول هر هفته به مقدار ١٥٠ گرام چاق ميشود
اگر امكانات اش را داريد از ترازو هاى مخصوص نوزادان در خانه استفاده كنيد .

(Visited 424 times, 1 visits today)