مادر و کودک

سلسه این ۳۵۶ روز اول زنده گی ۱۰

 سلسه این ۳۵۶ روز اول زنده گی

روز  دهم 

رفلكس* ها يا واكنش هاى مهم از روز اول زنده گی براى بقا  زنده گی

يك نوزاد قبل از هر چيز ديگر با رفلکس هاى خود زنده است  مثلا همين رفلکس پاليدن پستان با دهن و     مکیدن شیر از جمله رفلکس های هستند كه به طفل نوزاد امكان يافتن غذا و خوردن آن را برای زنده ماندن ميدهد اين رفلكس پالیدن و مکیدن   به مرور زمان از بين ميرود .در حالى كه رفلكس قورت دادن تا آخيرعمربرایشان باقى ميماند رفلکس دیگر که نوزاد از آغاز زنده گی با آن آشنایی دارد چنگ انداختن به چیزی یا جایی یا محکم گرفتن است که این رفلکس در نوزاد خيلى هم قوى میباشد که حتى در پنجه هاى كوچك پا های شان هم وجود دارد اگر کف های پای یک نوزاد را آهسته با دست لمس یا نوازش بدهید  نوزاد عاجل پنجه های پا خود را جم ميكند
 اين رفلكس چنگ انداختن و محكم گرفتن يك نقش اساسى را در زنده گى طفل نوزاد بازی میکند چون در ماه های بعدی زنده گی خود نوزاد با لمس نمودن و احسا س نمودن اشیا با دست و دهن با ماحول و
چهار

اطراف خود آشنایی پیدا میکند. 

(Visited 677 times, 1 visits today)