مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی ۱۱

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی

روز یازده هم

اطفال  نوزاد ازهمان روز های اول زنده گی  به انسان هاى دورو پيش خود  دلچسپى بزرگى دارند از اینرو درهنگام بیدار بودن نوزاد اگر امکانات اش را دارید ازهر لحظه  استفاده نموده  با نوزاد تان بازی كنيد با انگشتان تان كف های دست كوچك اش را نوازش و به اصطلاح آرام آرام قتقتک بدهید بگذاريد نوزاد با انگشتان كوچك خود ازانگشت تان محكم بگيرد و تعجب خواهيد نمود  كه چقدرقوت زیاد در آن دستان كوچك وجود دارد ازبازیچه ها یا سامان هاى بازى مانند حلقه هاى كوچك و يا جرنگانه ها استفاده كنيد و

61x1cK62ssS._SX522_ greifling-4-ringe-regenbogen-babyrassel-holzآنها  را به نوزاد  بدهيد تا كوشش كند بدست خود بگيرد  این حرکات از جمله اولین تمرینات نوزاد برای بهتر به دست گرفتن چنگ انداختن ومحکم گرفتن هستند که در ماه های بعدی زنده گی برای نوزاد خیلی مهم میباشند این حرکات و تمرینات را  با زمزمه نمودن سرود های کودکانه و یا کلمات نوازش آمیز و تغیر آوردن در چهره مانند بزرگ نمودن چشمان و یا دهن باز نمودن همرایی کنید و خواهید دید که نوزاد چقدر شوق زده میشود و این همه  حرکات  برایش چقدر خوشآیند است 

(Visited 654 times, 1 visits today)