دخترانه, زندگی خانوادگی

یک خواهر از حسادت خواهر دوگانه یی خود را با چاقومیزند

حسادت میان خواهران

دختر ۲۲ ساله یی در کشور خروات  به خاطر اینکه ، خواهر دوگانه یی اش  با پسری که او دوست  داشته دوست شده بوده  با چاقو به او حمله نموده و او را شدیدأ زخمی ساخته

بنا بر گزارش “پست روزانه”،  سارا ۲۲ ساله  با کارد آشپزخانه در قفس سینه  خواهر خود دیانا  ضربه وارد نموده و او را  دچار آسیب تهدید کننده حیاتی نموده . دیانا فعلا در شفاخانه  با مرگ  دست و پنجه نرم میکند . پولیس پس ازاین  نزاع خشونت آمیز در شب  شنبه به خانه مادر این خواهران که این دو در آنجا تنها با همدیگر زنده گی میکردن خواسته شده. پولیس سارا را متهم  به آسیب رساندن  شدید  جسمی کرده واو را جابجا  دستگیر نمود. این حمله وحشیانه برای همسایه های این خواهران خیلی  تکان دهنده است آنها همه میگوین که این دو خواهر خیلی  با تربیه و همیشه در مقابل دیگران مودب  بودند و آنها هرگز انتظارچنین عملی را از این دو نداشتند . به نقل قول یکی از همسایه ها  او از اینکه هردو خواهرعلاقنمد ی به یک  پسر داشتند و گاه گاه با هم پرخاش  میکردند خبر داشت اما  او هرگز فکر نمیکرد که این پرخاش به این سرحد برسد که یک خواهر قصد کشتن خواهر دیگررا بکند. او همچنان اضافه نمود اگر چه این دو خواهر با هم  یکجا زنده گی میکردن و دوگانه یی یکسان بودن  یعنی از نظر ظاهری و چهره بلکل یک شکل بودن اما روابطه  آنها  با همدیگر هرگز خوب نبود  به ندرت با هم دیگریکجا دیده میشدند.  به زیبایی همدیگر بسیار حسادت میکردند  و اگر چی هردوخواهر به یک اندازه زیبا  بودند با آن هم  در بین خود رقابت شدید داشتند

دیانا فعلی از خطر جانی بیرون شده اما هنوز با زخم های عمیق در قسمت  های ران و سینه دراطاق عاجل  شفاخانه بستر است

 
(Visited 1,399 times, 1 visits today)