زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه قوس: کمان گیر

من در جستجو هستم، من میخواهم پیشرفت نمایم

این است شعار متولدین این ماه

متولدین ماه قوس اشخاص کنجکاو، بشاش، چابک و با انرژی، صادق و بی ریا یا رک و راست گو، آپتیمست*(خوشبین به زنده گی و آینده ) و‌مستقل اند که آزادی و استقلال عمل خود را از اندازه زیاد دوست دارند. اگر همین علاقه و خواهش بی اندازه آنها به یک زنده گی آزاد و بدون قید و شرط نمیبود، بسیاری چیز ها در زنده گی برایشان آسان تر میشد. اگر چی هستند متولدین ماه قوس که با قوانین، مقررات و چهار چوکات زنده گی روزمره جور آمده اند اما آنها هم در عمق دل هنوز میخواهند بی قید و شرط و‌بدون قوانین و مقررات زنده گی کنند. مانند یک پرنده آزاد باشند و زنده گی را همانگونه که پیش میآید زنده گی کنند نه مطابق به دستور و تقسیم اوقات و قید و‌ بند. آنها برای زنده گی کردن به ماجرا ها حادثات و مخاطره ها ضرورت دارند. متولدین ماه قوس انسان های با مفکوره آزاد و روشن اند که از انسان های بی سویه ، کوتاه نظر و متعصب دوری میگزینند. چالش های ذهنی و سخنرانی های خردمندانه را دوست دارند اما در عین زمان خیلی خیالپرداز هم اند. آنها یک ترکیبی از اندیشدن و بی پروایی و جسارت اند. متولدین ماه قوس راست گفتن را دوست دارند و چیزی که فکر میکنند همان را به زبان میاورند به اصطلاح عامیانه «چیزی که در دل شان است در دهن شان است ». اما آنها اکثر بدون در نظر گرفتن موقع ، مکان و نزاکت ها اجتماعی بی اعتنا به این که شاید کسی از شنیدن حرف های شان خفه شود یا گفتن این حرف به نقص خود شان تمام شود حرف خود را میگویند. همین است که متولدین ماه قوس اکثر حقیقت و رک و راست گویی را با بی نزاکتی از هم فرق کرده نمیتوانند و اکثر خود را در یک شرایط نا مناسب قرار می‌دهند. برای متولدین ماه قوس بسیار مشکل است فهماند که « حقیقت چیز بسیار گرانبها است و با آن باید بااحتیاط برخورد نمود» چون وقتی آنها یکبار دهن خود را باز میکنند بدون آنکه متوجه شوند تمام دانستنی های خود را که در اصل باید نزد خود نگاه می‌کردند با دیگران شریک میسازند، که این کار آنها اکثر آنها را در شرایط نا مناسب قرار میدهد و بسیاری ها آنها را انسان های ساده لوح فکر میکنند در حالی که متولدین ماه قوس به اندازه کافی عاقل و علاقه بسیار به فلسفه عمیق، خردمندی و علم دارند و دوست دارند ذهن خود را بااین گونه حرف ها پر بسازند .

متولدین ماه قوس در عشق و رابطه

متولدین این ماه عشق را دوست دارند اما از اندازه زیاد درامه پردازاند و درامه را دوست دارند. روابط عاشقانه وقتی برایشان زیباست که یک حرف ناممکن در آن وجود داشته باشد. مشتاق بودن و اشتیاق چیزی است که برایشان در رابطه جالب است و همین که رابطه عاشقانه شان شکل عادی روزمره را به خود گرفت برایشان خسته کن میشود. اگر در یک رابطه عاشقانه شخص مقابل کوشش نماید تا آنها را تحت اداره و مراقبت بگیرد و با آنها ریس گونه رفتار ‌و امر ‌‌و نی کند که این کار را بکن و یا آن کار را نکن ! متولدین ماه قوس به زود ترین فرصت فرار را بر قرار ترجیع داده از آن رابطه فرار میکنند. مرد های متولد ماه قوس در برخورد با دیگران خیلی مطمین پراز تجربه ، دنیا دیده و سخاوتمند به نظر میرسند که همین طرز برخورد شان دختر خانم های زیادی را به خود جذب میکند اما به دست آوردن یک مرد قوسی بسیار مشکل است چون برای آنها آزادی فردی شان از همه چیز مهمتر است و نمیخواهند آزادی خود را به آسانی از دست بدهند. آنها صرف برای عشق واقعی و حقیقی خود حاضر اند از آزادی فردی خود بگذرند. متولدین ماه قوس با احساسات خانمان بازی میکنند و در طول عمر خود قلب های زیادی را میشکناند اگر چی این عمل شان اکثر عمدی و به قصد هم نیست . اماحرفی را که نباید فراموش نمود این است که فریب این چهره مطمین متولدین ماه قوس را نباید خورد! آنها در اصل کوشش میکنند نا اطمینانی ها و ترس کوچک خود را عقب آن چهره مطمین پنهان نمایند

خانم های متولد ماه قوس

خیلی بانوان دوستداشتنی اند. سرور خوشحالی و خوشبینی به آینده همراه همیشه گی آنها است، شاید از همین خاطر آنها مشکلات زنده گی را نسبت به بانوان دیگر ساده تر میگیرند و با آن ها به خوبی کنار میآیند و به زودی راه حل برای آن ها میابند. آنها از همه بهتر میدانند چگونه از یک شرایط نامناسب که برایشان اتفاق افتاده یک چیزی خوب و به فایده خود بیرون کنند. اعتماد به نفس بی حد آنها برایشان کمک مینماید تا همیشه یک راه برای رسیدن به مقصد و منزل خود بیابند. خانم های متولد ماه قوس از حالات و اشیا خسته کن نفرت دارند و از انسان های سفله ‌ و بی سویه بد شان میاید. آنها زنده گی یکنواخت را دوست ندارند ومیخواهند در زنده گی شان همیشه حرف ها و ماجرا ها تازه و‌نو اتفاق بیفتد. انتخاب واختیار شخصی برایشان خیلی مهم است و دوست ندارند کسی برایشان بگوید چی کنند و چی نوع برخورد و رفتار داشته باشند ! استقلال فردی برای خانم های متولد ماه قوس از هر چیز مهمتر است از همین رو اکثر یا اصلا و یا هم بسیار دیر حاضر به ازدواج میشوند .خانم های متولد ماه قوس با پول خیلی دست و دلباز اند و پول را خیلی زود مصرف میکنند.امکان دارد که جیب ها و حساب بانکی آنها اکثر خالی باشد اما حتی بی پولی از سرور خوشی و نشاط آنها کم نمیکند.

متولدین ماه قوس در رفاقت و دوستی

دوستی با متولدین ماه قوس پراز هیجان، اتفاقات و رنگارنگی است چون آنها از یکنواختی متنفرند. آنها همیشه مصروف طرح نمودن نقشه های جدید اند ‌وبسیار زود و ساده میتوانند علاقه دوستان خود را در مقابل چیزی بیدار بسازند. متولدین ماه قوس اگر امکانات اش را داشته باشند سال یکبار به سفر های دور و دراز میپردازند تا هیچ اتفاق جهان خصوصا تازه گی های جهان از دست شان نرود. یگانه تشویش آنها در زنده گی این است که شاید همین لحظه در یکی از گوشه های جهان یک حادثه خیلی جالب و پراز هیجان اتفاق میفتد و آنها در آنجا نیستن ! متولدین ماه قوس همانگونه که به چیز های نو زود علاقه میگیرند، علاقه شان هم بسیار زود زود تغیر میکند و مانند علاقه شان حلقه دوستان شان نیز زود زود نو میشود. اما با وجود دوستی کوتاه مدت آنها دوستان خوبی بوده و در هرنوع شرایط در کنار دوستان خود میباشند. متولدین ماه قوس دهن بسیار باز دارند و عاشق بیان نمودن حقیقت اند، از اینرو راز های که برایشان اعتماد میشود بسیار زود و آسان با دیگران در میان میگذارند. خصوصا وقتی متوجه میشوند که رازی را که میدانند غیر عادلانه و به ضرر یک انسان تمام میشود. راز های که قابل سرزنش، اعتراض و ناشایسته باشند آنها را خو عاجل و بدون چون ‌‌و چرا افشا میکنند. مهم نیست که آن راز، راز یک دوست اش است یا از شخصی از اعضا خانواده اش . از اینرو در بازگو نمودن و اعتماد راز های خود بالا آنها باید بسیار دقیق بود. اما با وجود این همه همان آپتیمست و « خوشبینی به همه چیز و همه کس » مشهور آنها، آنها را نزد دوستان شان با تمام کمی ها و کاستی های شان دوستداشتنی میسازد و دوستان شان همیشه در وجود آنها یک چیز مثبت میبینند ولو که آن نکته مثبت خیلی کوچک هم باشد .

متولدین ماه قوس در وظیفه

این خصوصیات مثبت و بسیار مهم متولدین ماه قوس، یعنی خوشبینی، تحمل و بردباری و اغماض* آنهاست که آنها را همیشه کمک مینماید تا در هروظیفه در جمله بهترین ها قرار بگیرند. اما توسعه و عمل نمودن آزادانه برای آنها خیلی مهم است و اگر در وظیفه خود را محدود و کنترول شده احساس کنند آنها به انسان های متاثر وناراضی تبدیل میشوند و به بسیار زودی میتوانند وظیفه خود را ترک یا تبدیل نمایند

متولدین این ماه با اقتصاد و پول برخورد درست کرده نمیتوانند. دست بسیار کلان دارند. ولخرجی میکنند. پول برایشان مهم نیست. آنها باید یاد بگیرند تا متوجه اقتصاد خود شوند چون ولخرجی و ‌مصرف نمودن پول بیشتر از آنچه در بساط دارند هیچ انسان را به موفقیت نرسانده و نمیرساند

متولدین ماه قوس برای خوشبخت بودن به چی ضرورت دارند؟

قسمی معلوم میشود که خوش شانسی و بخت خوب با متولدین ماه قوس یکجا تولد شده . یکی از دلایل خوش شانسی آنها همان خوشبین بودن همیشه گی آنهاست که در های زیادی را به رو شان باز میکند. اما متولدین ماه قوس در هر چیز اغراق و مبالغه میکنند که اکثر این در های باز و شانس های خوب را از همین خاطر از دست می‌دهند. از اینرو خوب است برایشان فهمانده شود که بلند پروازی زیاد به زمین خوردن سختی نیز در قبال دارد و باید کمی فروتنی و شکسته نفسی را یاد بگیرند. از چیز های کوچک زنده گی نیز شکر گذار باشند و نکات منفی زنده گی را هم گاه گاهی نادیده نگیرند

نکات مثبت : شاد، بشاش، سرشار، بی غم ، سخاوتمند، با مفکوره آزاد و بدون تعصب ، صادق و راست گو، مصمم ، چابک و با انرژی ، متقاعد کننده ، دلچسپ و سرگرم کننده، برونگرا، فلسفی، حاضر جواب، کنجکاو ، تشنه علم و دانش، با انصاف، آزادیخواه، مخالف قید گیری، خوشبین به زنده گی ، مطمین با اعتماد به نفس قوی ، تیز هوش، الهام بخش همه کاره و تطبیق پذیر

نکات منفی : خود ستا، لجوج ، خودخواه ، از خود راضی، مکار ،متظاهر و دو رو ، زود تحریک میشوند و در هر جهت افراط میکنند

متولدین ماه قوس با متولدین ماه های حمل، ثور، جوزا، سرطان ، اسد جور نمیایند

و با متولدین ماه های سنبله میزان و قوس برعکس رابطه بسیار مستحکم و خوب میداشته باشند

خصوصیات متولدین ماه عقرب را در لینک ذیل بخوانید

(Visited 6,610 times, 1 visits today)