زندگی خانوادگی

تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال خوک

سال خوک سال های ۱۳۶۲/۱۳۷۴/۱۳۸۶ هجری شمسی

سال خوک سالیست که یک فضا بسیار خوشایند درخانه ومحل کار به همراه خود میآورد. اما در این سال (سال خوک ) باید یک مقدار بیشتر متوجه پول های خود باشیم  چون امکان دارد از اندازه زیاد دست و دل باز آنها را به خرچ بدهیم

 متولدین سال خوک اشخاص مهربان،  اجتماعی ، خیرخواه  ‌و کمک رسان اند که همیشه در جستجو تعادل  وهماهنگی  میباشند. آنها اهل مدارا اند و حرف و اعمال دیگران درمقابل خود را بیشتر از دیگران تحمل میکنند اما با آنهم  رک و راست  هستند، حرف خود را ناگفته نمیگذارند وآن را مستقیم به روی انسان ها میگویند. متولدین سال خوک انسان های دورغگو نبوده و ازاین رو همیشه قابل اعتماد دیگران اند. آنهاانسان های خوشبین به آینده اند، و خیلی خوشباورند و به خوب بودن انسان ها باور دارند. سخاوتمندی یکی ازخصوصیات  برجسته متولدین سال خوک است .آنها دست بسیار باز و کلان ، نه تنها به خود بلکه برای دیگران  نیز دارند. آنها عاشق خوش مشربی ‌جشن و پارتی هستند و از اشتراک نمودن در آنها لذت میبرند و اگر چی انسان های سیل و ساعتیری اند با آن هم وقتی کاری را آغاز کرده باشند همه چیز را کنار گذاشته مصروف همان کار میشوند تا آن را به ختم برسانند. متولدین سال خوک انسان های صلح آمیز بوده، کینه توز و جنگره نیستند وگاه گاه حتی اگرشخصی برایشان دشنام هم بدهد اکثر برای آنها بی تفاوت بوده  و اصلا آن دشنام را ناشنیده میگیرند و به اصطلاح خود را به در بیغیرتی میزنند چون نمیخواهند آرامش خود را از دست بدهند، اما خدا نکند که باری اعصاب آنها را راستی خراب نماید وخشم شان را برانگیزید آنوقت دیگر باید از خود گله کنید

سال های خوب برای متولدین سال خوک سال های گاو، اژدها وخوک میباشند و برعکس در سال های  پلنگ ، مار و سال سگ  با مشکلات شاید روبر شوند

متولدین سال خوک با متولدین سال های پلنگ، خرگوش، اژدها، بز، شادی وسگ سازگاری دارند و همسر یا دوست های خوب بوده میتوانند اما با متولدین سال های مار و خوک اصلا جور نمیآیند

حلقه دوازده سال تقویم چینایی  با سال خوک به پایان میرسد. این حلقه هر دوازده سال بعد  دوباره از سر با سال موش آغاز میشود. درهمین  بخش زنده گی خانوادگی ویب سایت ما خصوصیات سال تولد خود را دریافته میتوانید

(Visited 951 times, 1 visits today)