از هرچیزو ازهرجا

تصویری که سبب طلاق شد

خانمی برای شوهر خود عکسی از خود فرستاد و شوهر بلافاصله در خواست طلاق را داد اما چرا ؟

خانمی صبح وقت بعد از دریافت پیام تیلیفونی صبح بخیری شوهرش در جواب ضمن آرزو نمودن روز صبح خوش عکسی از خود نیز برای او که در سفر کاری بود فرستاد که او را در اطاق خواب شان نشان میداد اما با دریافت و دیدن عکس خانمش شوهر عاجل درخواست طلاق را داد. در عکس ظاهرا خانم با لباس کم یا نیمه برهنه برو بستر خواب خود نشسته و در کنارش هم یک گیتاراست در کل یک عکس بسیار عادی از زنده گی روزمره اما وقتی دقیق‌تر متوجه شویم چیزی را میبینم که باعث شد شوهرش عاجل  او را طلاق بدهد . شما هم دیدید؟ چی چیز سبب شد شوهر خانم را طلاق بدهد ؟ 

(Visited 4,305 times, 1 visits today)