زیبایی و مود

اول چله يا انگشتر؟

اول چله در انگشت پوشيده ميشود يا انگشتر ؟

سوالى كه اكثر خانمان جوان بعد از ازدواج از خود ميپرسند . آيا رسم يا قاعده و قانونى در چى نوع ؟  پوشيدن چله و انگشتر وجود دارد ؟ در اينجا جواب يكى از ديزاينر هاى مشهور زيورات و الماس شناس را با هم در اين مورد ميخوانيم

قسمى كه ميدانيم سيت چله و انگشتر متشكل از انگشترى كه در نامزادى به دست دختر ميشود با چله عقد يا عروسى ميباشد پس طريقه درست و رسمى پوشيدن سيت چله وانگشتر به شكل مروج اش قسمى است كه اول انگشتر نامزادى و بعد چله در  انگشت چهارم دست چپ پوشيده ميشوند

ازاينرو هميشه  كوشش ميشود  تا چله كه براى عروسى يا عقد ميخرند با انگشتر كه در شيرينى خورى خريده اند يكنوع ديزاين داشته باشد و به هم بخوانند

اما اين حرف حتمى هم نيست كه سيت انگشتر و چله را بايد به شكل مروج  اش پوشيد. بعضى ها به دلايل مختلف اول چله و بعد انگشتر نامزادى را ميپوشند چون شايد به نظر شان سيت چله شان آنگونه زيباتر معلوم ميشود و يا ساختمان انگشتر و چله قسمى است كه اگر انگشتر بعد از چله پوشيده شود درستر معلوم ميشود. بعضى هم به اين عقيده هستند كه  انگشت چهارم دست چپ مستقيم با قلب ارتباط دارد و با پوشيدن حلقه ازدواج يا چله در اول اورا به قلب خود نزديكتر احساس ميكنند و بدين شكل ازدواج آنها مستحكم تر خواهد بود

 طريقه ديگر پوشيدن چله و انگشتر نامزادى قسمى است كه  انگشتر را در انگشت دست راست وچله را در انگشت دست چپ ميپوشند

پس  قسمى كه ديده ميشود طريقه مروج حتمى نيست و به هر شكل كه ميل تان است ميتوانيد سيت چله تان را به انگشت نمايد مهم اين است كه برايتان زيبا معلوم شود و  خود را خوشبخت احساس كنيد و خوشبخت باشيد

  

(Visited 1,584 times, 1 visits today)