از هرچیزو ازهرجا

Filmefare glamour & style awards /جایزه ستایل فلمفیر

اين هم ليست برنده گان جوايز مهم  جايزه شكوه و استايل فلم فير كه در روز جمعه در شهر بمبى برگذار شده بود

خوش ستايل ترين هنرپيشه سال  (مرد) شاهد كپور

Stylist man of the year *

خوش ستايل ترين هنرپيشه سال (زن ) سونم كپور

stylist women of the year*

با شكوه ترين يا محسور كننده ترين هنرپيشه سال (مرد ) هيريتيك روشن

*most Glamorous

باشكوه ترين يا محسور كننده ترين هنرپيشه سال (زن) ديپيكا پدوكون

Most Glamorous*

ترند ستر سال  كرينا كپور

Trendsetter of the year

خوش لباس ترين هنرپيشه سال (مرد) ورون  ديون

Best dressed man *

خوش لباس ترين هنرپيشه سال (زن ) عاليه بهت

best dressed women*

  

[ads1]

  

(Visited 956 times, 1 visits today)