مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزادان روز ٢٦ /بلند نمودن سر

نوزاد شما در اين ٤ هفته اول زنده گى بسيار چيز ها را آموخته . مثلا هنگام كه بروى دل افتيده كوشش ميكند تا سر خود را بالا نمايند و حتی براى يك يا دو ثانيه آن را بالا نگاه كند .نوزاد  سر خود را تا همان اندازه بالا کرده ميتواند تا بتواند آن را به جهات مخالف  دور بدهد . اما نوزاد هنوز هم در حالت نشسته (در بغل تان )  سر خود را محكم گرفته نميتواند ، از اين رو سر نوزاد  باید هميشه  با کف دست محكم گرفته شود .نوزادان در همین مدت چهار هفته خيلى علاقمند  به تماشا اطراف خود شده اند
اگر نوزاد را به سر پا ها استاد كنيد پا هاى خود را شخ ميكنند، بدن خود را راست ميكنند و حتى يك پا خود را مقابل پاى ديگر خود ميگذارند. اين يك رفلكسى است كه نوزادان با آن تولد شده اند اما در طول  ماه هاى بعدى دوباره از يادشان ميرود
نكته :يك نوزاد تا سه ماه اول به اندازه ده سانتيميتر بزرگ ميشوند .كه اين برابر به يك ملى ميتر در روز است

(Visited 373 times, 1 visits today)