مادر و کودک

٣٦٥روز اول زنده گى نوزادان روز ٢٦

نوزاد شما در اين ٤ هفته اول زنده گى
بسيار چيز ها آموخته . مثلا هنگام كه بروى دل افتيده كوشش ميكند سر خود را بالا نمايند و براى يك يا دو ثانيه آن را بالا نگاه كند . به هر صورت او سر خود را تا همان اندازه بالا نموده  ميتواند كه به طرف ديگر آن را دور داده بتواند. در حالت نشسته (در بغل تان ) هنوز سر خود را محكم گرفته نميتواند از اين رو سر نوزاد هميشه بايد با دست محكم گرفته شود .آنها خيلى علاقمند تماشا اطراف خود هستند
اگر نوزاد را به سر پا ها استاد كنيد پا هاى خود را شخ ميكنند،  بدن خود را راست ميكنند و حتى يك پا خود را مقابل پاى ديگر خود ميگذارند. اين يك رفلكسى است كه نوزادان با آن تولد شده اند اما در ظرف ماه هاى بعدى دوباره از يادشان ميرود
نكته :يك نوزاد تا سه ماه اول به اندازه ده سانتيميتر بزرگ ميشوند .كه اين برابر به يك ملى ميتر در روز است

(Visited 59 times, 1 visits today)

Comments

comments