مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی ۵

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی

روز پنجم

در ممالک غربی برخلاف افغانستان مادران بیشتر درشفاخانه  وکمتر درخانه ولادت ميكنند و اگر ولادت به صورت عادی و نورمال بدون مشکلات بعدی صورت گرفت اغلب مادرو نوزاد بعد از پنج روز از شفاخانه  به خانه برمیگردند مهم نیست که ولادت در شفاخانه باشد یا درخانه، مهمترین حرف بعد از ولادت اینست که  مادران تازه باید آهسته آهسته وبا احتياط  دوباره به زنده گى عادى روزمره خود بر گردند زیرا پس از آمدن نوزاد در زنده گی ، والدین بلكل يك زنده گى متغییر ودیگری در پیشرودارند كه از همه اولتر باید به این زنده گی تازه عادت گرفت واین عادت گرفتن به زنده گی تازه با وظیفه ها و مسولیت های نواش مدتی را دربرمیگیرد بنأ مادران باید با حوصله مندی پیش بروند و کوشش نکنند خود را تحت فشار قرار بدهند كه زنده گى روزمره شان باید وشاید مانند زنده گی قبل از آمدن نوزاد منظم  بدون سکته گی بى جنجال و مطابق به پلان وتقسیم اوقات گذشته شان پيش برود
.اين بى نظمى های روزهاى اول خیلی عادی بوده  آنها را آسان گرفته و فکرتان را سرش  خراب نكنيد
يك پلان وتقسیم اوقات  روزمره نو زنده گی پس ازگذشت چند روز بدون آن که خود متوجه شوید نظم میآبد  
فعلا  شما و نوزاد تان در نوبت اول قرار داريد و از همه چيز های ديگر مهمتر هستيد. 

توجه : بهتر است درمورد آمدن این تغیرات و بی نظمی ها ی روز های اول زنده گی با نوزاد از قبل با همسر تان  صحبت نماید تا هر دو با هم یکجا یک راه حل پيدا نموده و همسر تان هم آماده پذیرش این همه بی نظمی ها شده باشد 

(Visited 330 times, 1 visits today)