زندگی خانوادگی

متولدین سال مار:جذاب، مرموز و نکته بين

سال های ۱۳۵۶/۱۳۶۸/۱۳۸۰

سال مار ، سال طرح ها وپلان  كشيدن ها است . اين سال همچنان سال رونق  صنعت و تجارت میباشد. سال مار در مجموع سال آرام به شمار نمیرود چون امكان اتفاق افتادن حادثات ناگوار در این سال خیلی زياد است
متولدين سال مار
انسان هاى بسيار سرد زيرك و با محاسبه اند كه  اكثر تنها بودن  و يك زنده گى مستقل بدون جارو جنجال و شاهانه  را دوست دارند. افكارمتولدین این سال همیشه صرف بالا اهداف زنده گی خود شان متمركز است . این اشخاص در برخورد با اشخاص و مسايل اقتصادى خيلى لایق و وارد اند
متولدين سال مار عاشق آزادى انديشه اند .آنها ناطق يا سخنران هاى خوب و انسان هاى با انرژى و پر از شور و اشتياق اند كه در رهبرى خيلى خوب ميدرخشند و شهرت و قدرت هميشه مقصد زنده گى آنهاست . ثبات در زنده گى شخصى و عشقی واقتصاد خوب برای متولدین سال مار بسيار مهم است. متولدين اين سال با مجذوبیت خاصی كه دارند در اجتماع خيلى خوب ظاهر ميشوند و در وظيفه هاى اجتماعى و دسته جمعى با كمال ميل اشتراك ميورزند. آنها خیلی جذاب  مرموز اند  و محتاط و آرام اند كه درعقب  این كركترآرام و محتاط  آنها موجودات خيلى حساس و متفکرنهفته اند که یک قدرت خاص مشاهده و بررسى ديگران را دارند و در باره آنها خیلی هم  معلومات دارند اما برعکس در باره خود كمتربه مردم  معلومات ميدهند وهمیشه مرموز باقى ميماند و بالاى هرکس اعتماد نميكنند . متولدین این سال موجودات صلح دوست اند وجنجالی وماجراجو نيستن اما آنها با مهارت خاصی خيلى ساده مردم وحالات را دستکاری نموده و مهره دست خود قرار میدهند . متولدین سال مار با متولدین سال های موش ، گاو ، اژدها ، مار و خروس سازگاری خوبی دارند و برعکس با متولدین سال های پلنگ ، اسپ ، شادی و خوک اصلی جور نمایند . سال های خوب برای متولدین سال مار سال های خرگوش شادی و خروس بوده و برعکس در سال های گاو و اژدها با مشکلات روبرو میشوند

متن بعدی در همین بخش خصوصیات  متولدین سال اسپ سال های ۱۳۵۷/۱۳۶۹/۱۳۸۱/۱۳۹۳

تقويم چينايى :خصوصيات متولدين سال اسپ لایق خونگرم و با استعداد

(Visited 4,175 times, 1 visits today)