از هرچیزو ازهرجا

فرش سرخ میلیون ها دالری

زیورات قیمتی فرش سرخ اسکار

بروی فرش سرخ اسکار هر سال  زیورات خیلی قیمتی و با ارزش میلیون ها دالرمیدرخشند و‌چشمان بیننده ها را خیره میسازند. اما اگر فکر کرده اید  که این همه میلیون ها دالر جواهرات همیشه مال شخصی خود ستاره ها اند اشتباه فکر نموده اید. زرگران و جواهر سازان مشهور دنیا مانند « شوپرد ، گراف ، بولگاری ، کرتیر ، تیفنی اند کو،  و … » اکثر هنگام مراسم جایزه اسکار بهترین دیزاین های خود را برای آن هنرپیشه های که در مراسم اسکار اشتراک می‌کنند، خصوصی به هنرپیشه های که کاندید جایزه اسکار شده اند ویا هنرپیشه های که قرار است یک قسمت کوچک برنامه را پیش ببرند و خلاصه به تمام هنر پیشه های که بروی ستیژ اسکار حاضر میشوند و از طریق تلویزیون توسط میلیون هابیننده در سراسر دنیا دیده می‌شوند ، برای پوشیدن و بدینترتیب گذشتاندن اعلان زرگری آنها به قرض می‌دهند.  بعضی دیزاینر ها حتی گاه گاه  زیورات قیمتی خود را به ستاره ها تحفه می‌دهند به شرط که آن ستاره به طور درست و حسابی اعلان زیورات آنها را برو فرش سرخ یا ستیژ اسکار به نمایش بگذارد

(Visited 497 times, 1 visits today)