مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هفده ام

از سلسله این  ۳۶۵ روز اول زنده گی

روز هفده ام

بعضى مادران نظر به مشکلات گوناگون نميخواهند و يا هم نميتوانند نوزاد را با شيرمادرتغذيه نمآيند.  این حرف قابل تشويش نبوده و به هيچ وجه معیارى براى  خوب يا خراب بودن یک مادرنيست.  امروز شيرهاى خشك پودرى  برای نوزادان دقيق مانند شير مادر و دارای عین محتوا شير مادر توليد ميشوند و همه انها داراى مواد تغذيوى مانند آهن و يود* به اندازه معين آن به نوزاد ميباشند  که شما با  اطمینان خاطر میتوانید از آن ها استفاده نماید
توجه
براى تهيه شير خشك از آب جوشانده شده نل  استفاده كنيد
.اگر از آب هاى بوتلى  استفاده ميكنيد به دقت نوشته روی بوتل را مطالعه كنيد كه آيا آن آب براى شير جور كردن نوزاد مناسب است يا نى

(Visited 411 times, 1 visits today)