مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزادان روز ۲۱ /اسباب بازی

 سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز بیست دوم

نوزادان از روز اول زنده گى قادر به دیدن رنگ ها و شكل های خاصی اند
بهترين سامان بازى که برای نوزادن ازآغاز ماه سوم خیلی هم خوشایند است  آن سامان های بازی اند  كه در بالا  تخت نوزاد بند ميشوند و دورمیخورند یا میچرخند. این اسباب بازى باید  به فاصله ۳۰ تا ٥۰ سانتی  متردر بالای تخت خواب شان  آويزان شود تماشا چرخ خوردن شکل ها و رنگ های مختلف برای نوزاد دلچسپ بوده آنها را مصروف نگه داشته برعلاوه حس بینایی و مشاهده آنها را قوی میسازد . شكل دوستداشتنى نوزادان دايره  و رنگ دوستداشتنى آنها  رنگ سرخ میباشد .  نوزادان رنگ  سرخ را از بطن مادر ميشناسد چون وقتی روشنى ازطریق شكم مادر به رحم ميرسد آنجا شكل سرخ رنگ  را به خود ميگيرد

نکته مهم : از گذاشتن اسباب بازی مانند خرسک و خرگوشک یا گدی درتخت خواب نوزاد در مجموع خود داری کنید ویا اگرمیگذارید هنگامی که نوزاد در تخت خود خواب است چی از طرف روزو به  (خصوص !) در شب ، چون شما هم خواب هستید و نمیتوانید از نوزاد مراقبت دایمی نماید  آنها را از تخت دور نماید زیرا امکان افتادن اسباب بازی بروی نوزاد و بسته نمودن راه تنفسی وبدین ترتیب مرگ نوزاد  میرود  ! نکته دیگر که قابل یادآوری است این است كه سامان بازى نباید ازاندازه زياد باشد تا نوزاد را گیچ نسازد. هرقدرکمتر همانقدربهتر


 

(Visited 518 times, 1 visits today)