زیبایی و مود

رنگ های ترندی خزان و زمستان امسال2018

امسال زرد باسایه های مختلف تا به رنگ تیلی یکی از رنگ های عمده خزانی و زمستان سال است که درتمام مغازه های لباس فروشی مشهور و کلیکسیون دیزاینر های جهان دیده میشوند در پهلو رنگ زرد رنگ گلسرشویی با سایه های مختلف و شتری  نیز از جمله رنگ های سال بوده که با رنگ های نصواری، کریمی و ماشی ترکیب داده میشوند

(Visited 889 times, 1 visits today)