صحت و تندرستی

درد چیست ؟ و دوا چگونه در وجود کار میکند

کمتر شخصی است که در زنده گی باری سردردی پا دردی دندان دردی  نکشیده باشد و یک دو قرص اسپرین یا ایبوپروفین نگرفته باشد واضع است که همه میخواهیم دوایی را که گرفتیم هرچه عاجلتربه مقصد رسیده و درد هرچی زودتر دست از دامان ما بردارد اما.یک دوا قبل از اینکه به مقصد برسد راه طولانی را در بدن ما طی میکند. در این راه  او به قسمت های بدن میرسد که میتواند بالا آن  قسمت ها  هم تاثیرات مثبت و یا منفی داشته باشد . دوا همچنان میتواند قبل از رسیدن به مقصد  توسط خود بدن از بین برده شود وتاثیرخود را کاملان  از دست بدهد و یا  توسط بعضی موادهای خون جذب شده  و اصلا به مقصد خود یعنی محل درد نرسد تا در آنجا اثر کند.

 اما  میخواهم قبل ازاینکه  سفر دوا را در بدن دنبال کنیم  چیزی های هم در باره درد  بخوانیم تا بدانیم چرا دوا میگیریم و دوا چی نوع عمل میکند

درد چیست ؟

درد در یک جمله یک حرکت محافظی بسیار مهم  وجود برای حفاظت ما ازخطرات و  آسیب رسیدن است  اگر درد را احساس نمیکردیم شاید در کوتاه ترین فرصت از بین میرفتیم طورمثال اگر درد را احساس نمیکردیم و توته کوچک شیشه به چشم ما میرفت و ما آنقدر به چشم دست میزدیم تا با شیشه یکجا چشم را هم میکشیدیم،  و یا دست ما اتفاقی بالا آتش قرار میگرفت و چون ما درد را احساس نمیکردیم  درمقابل آتش واکنش نشان نداده  دست ما را از روی آتش پس نمیکردیم و میگذاشتیم تا ذغال گردد  و یا هنگام سر دردی که یک نشانه از التهاب است اقدامی نکنیم و دوا نگیریم  التهاب از بین نرفته وهمیشه سر درد خواهیم ماند و به وجود ما بیشتر آسیب میرسانیم  . به این صورت درد یک زنگ خطر یا الارمی است  که ما را از آسیب رساندن آگاه میسازد درد همیشه  با  یک احساس منفی همراه است تا ما بیشتروزودتر متوجه خطرات آن بوده و زودترواکنش از خود نشان بدهیم . پٰژوهشات و تحقیقات در مورد درد نشان میدهد که  یک محرک یا علت درد (مثلا همین  سوختن دست بالا آتش ) منجر به تشکیل زیگنال های الکترونیکی میشود که  این زیگنال ها یا پیام ها توسط رشته های عصبی یا فیبر ها که در تمام بدن ما وجود دارند و محرک ها یا علت  درد را احساس میکنند از طریق طناب نخاحی* تا ساقه مغزی واز ساقه مغزی به آن قسمت های  مغز که مسولیت ادراک* ( آگاهی یافتن از آطلاعات  حسی و فهم آن‌ها ) حس و عواطف ما را دارند رسانده میشود  مغز این زیگنال یا اطلاعات تازه رسیده را برسی میکند چی اتفاق افتاده  ؟ درکجا اتفاق افتاده ؟  و به چی اندازه شدید ؟ و عاجل یک واکنش یا رفلکس دفاعی در برابرعلت درد نشان میدهد ( مثلا همان  دست دور کردن از آتش ) بدن در حالت آماده باش قرار میگیرد و تولید پروسته گلاندیدن* در محل آسیب دیده  شروع میشود  پروسته گلاندین ها مواد شبه هورمونی هستن که درصورت آسیب رسیدن به بدن از خارج و یا آسیب های داخلی در همان قسمت آسیب رسیده به طور بیشتر تولید و پخش میشوند و باعث به وجود آمدن درد ویا التهاب در آن قسمت میشوند  و اینجاست که نوبت به دوا گرفتن میرسد  وقسمی که یاد شد یک دوا تا رسیدن به محل درد سفر طولانی به پیش رو دارد و این سفرطولانی با بلیعدن دوا شروع میشود و بعد از طریق مری  اول به معده و از معده به روده کوچک عبور میکند این روده کوچک  پنج متر طویل بوده  ودر امتداد درازی خود دارای مویرگ *های بسیاری میباشد  دوا حل شده از طریق غشای سلولی روده کوچک و این مویرگ ها به جریان خون داخل میشود واز جریان خون هم توسط مویرگ ها اول به ورید و از آنجا به جگر داخل میشود.  جگرمانند یک فابریکه کیمیاوی خیلی قوی در بدن است ما هرمواد که به خود میگیریم ( میخوریم)  چه غذا یا دوا  اول در جگر به آن یک تغیر کیماوی میآید و جگرآن مواد را قسمی آماده میسارد تا توسط ارگانیزم بدن ما بهتر قابل استفاده  باشد بنابرین این تغیرات کیمیاوی سلول های جگر،  دوا را تجزیه نموده و مواد بدست آمده از آن را دوباره به جریان خون میفرستد تا  به تمام ارگانیزم بدن ما توزیع شود وبه مقصد  یعنی محل درد برسد .

.دارو های مسکن  چون اسپرین ایبوپروفین و دیکلوفیناک * قسمی  کار میکنن که  مانع تولید همین پروسته گلاندین شده تولید آن را قطع یا استاد میکنند  و به اینگونه با قطع شدن تولید پروسته گلاندین درد و التهاب هم قطع یا استاد میشود

دیکلوفیناک * اثر موثر در ملم و تابلیت های والترین

(Visited 689 times, 1 visits today)