زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه عقرب گژدم

برج عقرب (گژدم) برج هشتم سال بوده و سیاره های آن پلوتو و مریخ و ستاره شان آبی است “من میخواهم ریشه همه چیز را بدانم من قدرت و توانایی انجام این کار را دارم “ شعار آنهاست

متولدین ماه عقرب افراد عمیق و ژرف بین ، مرموز ‌پراز راز ‌اسرار ، جستجوگر و کاوشگر، بی باک و شجاع ، خودسر و قوی اند که نیش مشهور خود را صرف هنگامی به دیگران میزنند که خود را در معرض خطر و‌تحت حمله احساس کنند. متولدین ماه عقرب دوست دارند همه چیز را تجزیه نموده و ریشه و اصل آن را دریابند. آنها دوست دارند تمام راز های زنده گی را کشف نمایند و برای رسیدن به این حرف هیچ چیزی از زیر چشم های ذره بینی شان خطا نمیخورد

متولدین ماه عقرب یک طریقه زنده گی منحصر به خود را دارند.از هیچ چالش و مبارزه در زنده گی ترسی نداشته و برعکس به این چالش ها خیلی هم نیاز دارند زیرا آنها زنده گی را با چالش هایش دلچسپ تر میدانند. دلیل این حرف سیاره مریخ ، سیاره مبارزه است که برج عقرب را اداره میکند. ازاینروست که متولدین ماه عقرب گاه گاهی یک جنجال یا جدال را برپا میکنند تا توانایی خود را با دیگران مقایسه کنند. درمقابل متولدین ماه عقرب هرگز نباید خود را ضعیف نشان داد و از همه مهمتر هرگز نباید کوشش کرد تا آنها را به چالش کشید! خصوصا هنگامی که آنها پرخاشگری دارند و آماده به حمله نمودن اند، آنوقت دیگر باید تنها از خود گله نمود. اگر چی که متولدین ماه عقرب در ظاهر بسیارانسان های آرام و مودب اند با آن هم پرخاشگری سرسختی و سرکشی شان را نباید نادیده گرفت. متولدین ماه عقرب برای انسان های کم حوصله ساخته نشده اند زیرا قسمی که گفته شد عقربی ها دوست دارند ریشه زنده گی را دریابند، دوست دارند جر و بحث و مشاجره نمایند و ازعقاید وافکار خود تا آخیر دفاع و مبارزه نمایند.اگر شخصی حوصله این همه گپ و سخن و جر و بحث را ندارد و برایش آرامش اش مهم تر است بهتر خواهد‌ بود تا از متولدین ماه عقرب دوری بجوید خصوصا هنگامی که متولدین ماه عقرب آماده به حمله اند آنوقت دیگر آنها به هیچ کسی رحم ندارند و جل و‌پوستک همه را از آب میکشند. متولدین ماه عقرب دوست ندارند نقل میدان باشند و‌از عقب پرده همه چیز را اداره میکنند آنها این حرف را که «بگذار دیگران در میدان جلوه نمایی کنند بخواهند یا نخواهند قدرت واقعی در دست من است » را بخوبی میدانند و دانستن همین حرف برایشان کافی است . عقربی ها انسان های با عاقل استعداد و‌خالق، فعال و با پشتکار اند که در هر حالت و عرصه زنده گی خیلی فنی و با تکتیک پیش میروند اما متاسفانه گاه گاهی خود شان برای خود مشکل خلق میکنند و کار های بسیار ساده را برای خود مشکل میسازند و به اصطلاح «گره یی را که میتوان با انگشت باز کرد آنها کوشش میکنند با دندان باز کنند ! » چون آنها قسمی که یاد شد عاشق چالش و مبارزه اند و چیزی که ساده بدست بیاید کار آنها نیست.

متولدین ماه عقرب در رابطه و عشق

متولدین ماه عقرب خیلی انسان های مرموز اند از اینرو دوست داشتن آنها هم مرموز و پنهان است .اگر چی آنها در رابطه خیلی راستگو اند اما با آن هم در باره خود چیزی نمیگویند و راز های خود را افشا نمیکنند اما برعکس دوست دارند به تمام راز های شریک زنده گی یا معشوقه خود پی ببرند.که با پرسیدن سوال های مستقیم و بدون پرده آن را کشف میکنند این طرز برخورد و ‌صحبت شان و یک قوه جاذبه سکسی و شهوانی که از خود پخش میکنند آنها را بسیار جذاب میسازد وقتی آنها در یک محل وارد میشوند همه حاضرین را با نگاه های نافذ ‌طرز صحبت و ظاهری که یک نوع تسلط و حکمفرمایی درآن خوانده میشود تحت تاثیر خود قرار می‌دهند و‌ ‌‌به خود جذب میکنند بسیاری ها حتی با کمال میل میخواهند تا توسط او جذب شوند اما با وجود علاقمندان بیشمار به دور و بر شان آنها در رابطه عاشقانه برخلاف تصور خیلی هم سنتی و‌ از مکتب قدیم اند و به همسر و شریک زنده گی خود وفادار و صادق میباشند و مانند یک رفیق و‌همراه با آنها پیش میروند .اما متاسفانه که یک حافظه بسیار قوی هم دارند و هیچ عمل یا حرف زشت و‌منفی شریک زنده گی خود را فراموش نمیکنند و زود به دل کینه میگیرند. ازاینرو باید در رفتار و گفتار با آنها دقیق بود. مردان متولد ماه عقرب اگر چه در ظاهر خیلی سرد معلوم میشوند اما آتشی در باطن آنها نهفته است که باید طریق شعله ور شدن آن را پیدا کرد، اما این کار آنقدر ساده نیست چون متولدین ماه عقرب دوست دارند (و بی اندازه کوشش هم میکنند) تا تصویر ظاهری خود را همیشه نگاه کنند و کمتر آنچه در باطن است نشان بدهند و به اصطلاح از رول یا نقش خود بیرون نشوند. صرف آنوقتی که آنها مشکلی را که دیگران از حل نمودن آن عاجز مانده بودند حل میکنند مانند گل میشگفند و به همه نشان میدهند که چی توانایی و قدرت در باطن خود دارند

متولدین ماه عقرب در وظیفه و کار : شعار متولدین ماه عقرب «یا همه یا هیچ است» کار های نیمه را دوست ندارند.اگر به کاری علاقه پیدا کردند تمام کوشش خود را به خرچ می‌دهند تا آن را به صورت درست و فوق العاده به انجام برسانند که همین خاصیت شان اکثر آنها را به انسان های موفق مبدل میکند. از برکت «حس ششم »قویی که دارند میتوانند روانشناس و پولیس های موفقی باشند .آنها از نظر اقتصادی هم کوشش میکنند تا درآمد خوبی به خود پیدا کنند اما حاضراند برای یک چیزی که حتمی میخواهند داشته باشند پول زیادی را مصرف کنند از اینرو برایشان بهتر خواهد بود تا اندازه درآمد و مقدار خرچ خود را همیشه زیر نظر داشته باشند

چی چیزی متولدین ماه عقرب را خوشبخت میسازد ؟

متولدین ماه عقرب انسان های خیلی ژرف نگر و پسیمیست*(بدبین به آینده و منفی گرا ) اند آنها چیز های را میبینند که دیگران کوشش میکنند چشمان خود را بروی آن چیز ها ببندند و یا آنها را نادیده بگیرند. زشتی و ‌بدی های دنیا و زنده گی یا احساس عجز و ناتوانی خود شان آنها را خیلی افسرده میسازد در حالی که به بسیار ساده گی میتوانند خوش و مسرور باشند. کافی است تا گاهی به زیبایی های زنده گی و دنیا نیز نظری بیندازند و تنها بالا زشتی های آن تمرکز نکنند. آنها باید به خاطر داشته باشند« که هر جا که سایه است آنجا روشنی نیز وجود دارد » ازاینرو به متولدین ماه عقرب توصیه میشود تا به خود بیشتر برسند از جهات و چیز های خوب و زیبا زنده گی لذت ببرند تا احساس خوشبختی نمایند

دوستی با متولدین ماه عقرب

وقتی متولدین ماه عقرب با کسی دوستی میکنند این دوستی اغلب طویل مدت و گاهی هم تا آخیر عمر است .اما قبل از آن شخص از سر تا پا باید دقیق بررسی شود چون عقربی ها به ساده گی بالا هر کس اعتبار نمیکنند و اگر شخص مقابل به دوستی وفادار و صادق بود متولدین ماه عقرب نیز با او تا آخیر عمر صادق و بدون قید و شرط دوستی میکنند. دوستان عقربی ها همیشه میتوانند بالا آنها حساب نمایند البته که آنها در بدل نیز همین چیز را از دوستان خود توقع دارند. در دوستی با متولدین ماه عقرب باید انتظار جر و بحث و مشاجره های خورد ‌بزرگ را داشت، چون آنها شیرین زبانی های حق و ناحق را خوش ندارند و نمیتوانند زشتی ها را زیبا بگویند آنها رک و راست آنچه است همان را میگویند و با این عمل شان شاید اکثر اوقات نفر مقابل رااز خود آزرده بسازند اما در عوض باید مطمین بود که عقربی ها در مقابل شان همیشه صادق بوده و تنها حقیقت را برایشان میگویند. متولدین ماه عقرب جر و بحث های عمیق و مفید را دوست دارند و دوستانی که به این جر و بحث ها علاقه دارند و سهم میگیرند برایشان خیلی با ارزش هستند. متولدین هیچ ماه دیگر راز دوستان خود را مانند متولدین ماه عقرب نگه داری کرده نمیتوانند.هر رازی نزد آنها مانند گنج پنهان میماند. آنها دوست ندارند تا در مورد انسان ها در غیاب شان قصه های حق و ناحق کنند چون دوست ندارند تا در غیاب خود شان هم در مورد شان حرف های حق و‌ناحق و راست و دروغ زده شود از اینرو کمتر در مورد دیگران حرف میزنند و غیبت میکنند اما آن ها این را هم خوب میدانند که همه انسان ها مانند او نیستند از اینرو راز های خود را صرف نزد خود نگاه میکنند و به هیچ کسی نمیگویند

خانمان متولد ماه عقرب

وقتی یک خانم متولد ماه عقرب کاری را آغاز میکنند آن کار را از دل ‌‌و جان میکند و آن را به صورت درست اش ختم میکنند و همین حرف رااز دیگران نیز توقع دارنداز همین خاطر بسیاری ها به توقعات بلند آنها رسیده نمیتوانند. اگر حرفی یا کاری به میل دل شان و قسمی که آنها میخواهند انجام نیافت عاجل نیش زهری خود را نمایان میسازند و‌نیش میزنند خصوصا هنگامی که حرف بالا دفاع از طریقه و راه خودشان باشد. خانمان متولد ماه عقرب با ژرف بینی که دارند مشاور های خوب درزنده گی میشوند، فراست و قوه تشخیص آنها خیلی قوی است از اینرو مشکل است آنها را بازی و فریب داد و برایشان دروغ گفت چون با حس ششم قوی که دارند به بسیار ساده گی عقب پرده را هم میبینند و ریشه حرف از پیش شان پنهان نمیماند و به اصطلاح عامیانه « فقط که بوی کرده باشند » از همه چیز خبر میشوند. آنها عادت دارند همان چیزی که فکر میکنند همان چیز را رک ‌راست بگویند یا بپرسند که با این کار خود اکثر به خود دشمن نیز میخرند

خانمان متولد ماه عقرب در روابط عاشقانه خیلی آتشین ‌‌پر از شور و احساسات وشوق اند اما آنها همیشه نامطمین و مشکوک اند که آیا همسر شان واقعا آنها را دوست دارد یا نه ؟ و خدا نکند که برایش از طرف شریک زنده گی اش کوچکترین موقع برای حسادت ورزیدن داده شود آنوقت دیگر آسمان را به زمین و زمین را به آسمان میزنند و روز روشن را سر همسر تاریک میکند. اما اگر همسر شان در رابطه با آنها صادق و وفادار بود و برایشان اطمینان داد که واقعا و تنها او را دوست دارند در وجود آنها یک خانم و شریک زنده گیی در میآبند که در تمام فراز و نشیب های زنده گی آنها را همرایی میکنند و مانند کوه عقب شان ایستاد میباشند

پیدا نمودن راه بیرون رفت از مشکلات کار خانمان متولد ماه عقرب است چون آنها از هر کی بهتر هنگام مشکلات میتوانند استعداد ها و توانایی های خود را تبارز بدهند و با هر مشکلی مبارزه نمایند . کار های ساده برایشان خسته کن است و‌دوست دارند همیشه به چالش گرفته شوند که این عمل آنها شاید در برخورد و رفتار با آنها کمی مشکل ایجاد نماید

نکات منفی متولدین ماه عقرب :حسود، جاه طلب، کینه جو ، انتقام گیر ،آشتی ناپذیر، شق، لجوج، طعنه زن ، خشن و عصبانی ، روباه حیله گر که با حرف های خود انسان ها را بسیار زود تحت تاثیر میبرند و مجبور به انجام کاری به دل خود میکنند به اصطلاح عامیانه فسادی، بی پروا و تمسخر زن

متولدین ماه عقرب در رابطه با متولدین ماه های حمل ، ثور، جوزا ، قوس ، جدی و دلو سازش ندارند

و بر عکس با متولدین ماه های سرطان، اسد، سنبله ، میزان و حوت رابطه عالی میداشته باشند

و با متولدین ماه عقرب یا یک رابطه بسیار عالی و یا هم اصلا با همدیگر سر سازش نمیداشته باشند

(Visited 6,184 times, 1 visits today)