زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه جدی

شعار زنده گی آنها

من مسئولیت بدوش میگیرم ، زحمت میکشم و انجام می‌دهم

متولدین ماه جدی  اشخاص با حوصله، زحمت کش، بااستقامت، بردبارو متواضع، منظم، بادسپلین، بسیاردقیق، منطقی، قانونی، واقع بین ،رک و راست، با یک قوه تصوربسیارقوی، بامسولیت و وظیفه شناس، محافظه کار، مواظب و با احتیاط، استراتژیک و بالاخره صادق و وفاداراند

نکات منفی : اقتدارگرا، جانبدار، منفی بین به آینده ، زرزری، خشک، شق و لجوج، خورده گیر، از اندازه زیاد دقیق، حاکم مطلق و خیلی جدی ،از اندازه بیشتر سازمان یافته، سرد و فاصله گیر 

متولدین ماه جدی با قدم های مستحکم ‌و مطمین از پله های موفقیت بالا میروند. هر قدم خود را دقیق و بدون ترس پلان نموده و برمیدارند. متولدین ماه جدی برای رسیدن به موفقیت هرگز از عجله استفاده نکرده بلکه آهسته و بسیارعاقلانه پیش میروند. عبور نمودن هیچ مانع و سدی برای آنها در این راه مشکل نیست. آنها با حوصله مندی و بردباریی بی اندازه که دارند از تمام موانع راه خود میگذرند و بالاخره خود را به موفقیت میرسانند.آنها اکثرموفقیت های چشمگیر درعرصه کاری خود بدست میاورند. متولدین ماه جدی چیز های زودگذر و کوتاه مدت را خوش ندارند و دوست دارند زنده گی خود را بالا یک تهداب مستحکم، قوی و پایدار برپاکنند. اشخاص متولد در ماه جدی انسان های خیلی با مسولیت و وظیفه شناس اند. آنها صرف وقتی به راحتی استراحت و تفریح می‌توانند نمایند که همه کارهای شان به طور درست آن ختم شده باشد. اما تا جایی که عادت دارند همیشه مقاصد بزرگ برای خود انتخاب و‌تعین کنند همیشه مصروف یک کاری هستند و کمتر وقت برای تفریح واستراحت پیدا میکنند. آنها علاقه زیادی به همنشینی ها و پارتی های پرسرو صداندارند و تفریح خود را ترجیع می‌دهند تا به کنسرت موسیقی کلاسیک و یا بازدید یک پارچه تیاتری بروند. و صرف دررستورانت های که واقعا کیفت بلند دارند و آنها آن رستورانت را درست میشناسند بروند و غذا بخورند آنها کیفت را به قیمت ترجیع می‌دهند و اکثر چیز های کمیاب و‌خاص برای خود خریداری می‌کند تا چیز های که در هر کنج و کنار به نظر برسد و همه مردم از آن داشته باشند. متولدین ماه جدی یک ستایل کلاسیک جدی و‌سنگین بدون «شنگ و بنگ های» اضافی دارند

متولدین ماه جدی انسان های ریالیست  واقع بین هستند.آنها به چیزی که میبینند باور دارند نه به چیزی که میشنوند. اگر چه آنها همصحبت های خوبی اند و در باره هر چیز میتوان همرایشان صحبت نمود اما آنقدرانسان های پر قصه نیستند. حرف های خود را زیاد رنگ و پرداز نداده و خلاصه و فشرده گپ را برایتان میگویند. متولدین ماه جدی را به مشکل میتوان گپ و بازی داد چون قسمی که در بالا ذکرشد آنها انسان های اند که تنها به آن چیزی های که به چشم خود میبینند باوردارند نه به چیزی های که از دیگران میشنوند 

متولدین ماه جدی و عشق : متولدین ماه جدی در حالی که در وظیفه و‌کارهای خود خیلی مصمم اند در عشق و‌رابطه برعکس زود تصمیم گرفته نمیتوانند. آنها زود عاشق نمیشوند امااگر عاشق شدند برای همیش! آنها خصوصیات آن فردی را که عاشق اش میشوند قبلا خیلی دقیق و جدی بررسی مینمایند تا در آینده و خصوصا بعد از ازدواج از طرف آن شخص مایوس و دلشکسته نشوند. متولدین ماه جدی اگرچه گاه گاهی ازتنهایی خود خسته می‌شوند با آن هم زود تصمیم ازدواج نمیگیرند چون میترسند با ازدواج نمودن کدام چیزی مهم درزنده گی را از دست ندهند. از اینرو درانتخاب نمودن شریک زنده گی خود خیلی دقیق و پر توقع هستند. متولدین ماه جدی (چون ) خودشان انسان های بسیار زحمت کش، پرتلاش و پیشرفت طلب اند دوست دارند تا همسر آینده آنها نیز یک شخصی باشد که برای بدست آوردن موفقیت های بزرگ و‌پیشرفت در تمام امور زنده گی کوشش و تلاش داشته باشد. مودب بودن و بانزاکت بودن همسر آینده شان نیز برایشان خیلی مهم است و دوست دارند تا همسر شان تمام نزاکت های زنده گی شخصی و اجتماعی را بدانند، به آنها احترام بگذارد و عملی نماید. شریک زنده گی متولدین ماه جدی در کنار آنها باید از حوصله فراوان برخوردارباشد چون متولدین ماه جدی در قدم اول خیلی حسود هستند و زود حسادت میورزند و در قدم دوم به بسیار مشکل در باره چیز های که در رابطه شان آنها را ناراحت میسازد و به اصطلاح سر شان خوش نمیخورد حرف میزنند. همین دلیل آن است که آنها بسیارمدت طولانی آرام هستند و بعد به یکباره گی و خیلی ناگهانی ‌انفجار میکنند 

خانمان متولد ماه جدی :

خانم های بسیار واقع بینن «ریالیست» هستند. آنها گپ های حق و ناحق و به اصطلاح «قصه های مفت » و خیال پردازی و رنگ زدن ها را دوست ندارند و به زنده گی یک دیدگاه واقعی بینانه دارند. آنها اکثر خانمان خیلی خشک و دورگیر به نظر میرسند اما در واقیعت آنها خشک و دورگیر نبوده بلکه صرف از احتیاط کار میگیرند و میخواهند اول چهار طرف و اوضاع را برسی نموده و بعد اقدام نمایند، زیرا آنها نمیخواهند از انسان ها با برخورد واعمال زشت که بعضی ها انجام میدهند مایوس و دلسرد شوند. از اینرو اول ماحول را دقیق بررسی میکنند واگر نتیجه بررسی شان مثبت بود و آنها خود را درآن ماحول خوب و امن احساس کردند خیلی هم خانمان اجتماعی وخوش صحبت و خوشبرخورداند

 خانم های متولد ماه جدی به نزاکت ها و قاعده های زنده گی بسیار پا بند بوده و به آنها بیش از حد اهمیت می‌دهند. دوست دارند همه چیز در زنده گی شان منظم و با پلان پیش برود. کارهای غیرمترقبه و خارج از پلان  را اصلا دوست ندارند. این خانمان بانظم و دسپلین دوست دارند همه چیز در زنده گی از همان اساس و تهداب درست و مستحکم باشد. آنها در کنار یک مرد زحمت کش و پر تلاش مانند خودشان در زنده گی خود از هیچ مقابله و سختی هراس نداشته و موفقیت های زیاد را در زنده گی بدست میاورند. شوهر یک خانم متولد ماه جدی بسیار شوهر خوشبخت خواهد بود چون بعد از آنکه خانم شان پس رفته گی و شرمی را که در آغاز شناسایی یا ازدواج شان دارند کنار بگذارد خانمی پراز مهر و محبت است که برای خانه و خانواده و انسان های عزیز زنده گی اش حاضر به انجام دادن هر کاری است و از دل جان کوشش میکند به همه آنها رسیده گی نماید. خانمان متولد ماه جدی تا مقداری مال دوست و پول دوست اند. یک حساب پربانکی و یک خانه شخصی چیز های اند که برای شان در زنده گی مهم اند و به آنها اطمینان خاطر و احساس امنیت می‌دهد. اما با برخورد و روحیه مهربان و پراز محبت و تلاش های بی پایان که در تمام عرصه های زنده گی برای خانواده خود میکنند همین مالپرستی و پولپرستی شان را هم می‌توان نادیده گرفت ‌و به راحتی بخشید. خانمان متولد ماه جدی بسیار ناوقت ازدواج میکنند. آنها دوست ندارند به اصطلاح «هر کی پیش آمد و خوش آمد را بگیرند » برای خانمان متولد ماه جدی انتخاب نمودن همسرآینده به مانند سرمایه گذاری برای آینده شان است. آنها دوست دارند شوهرآینده شان سر پا خود استاد بوده و پول درست کمایی نماید تا زنده گی خانواده گی شان همیشه تضمین باشد‌. آنها در رابطه زناشوهری خود مملو از مهر و محبت اند و اگر شوهرشان از آنها در وظیفه و کارهای بیرون شان پیشتبانی نمایند و به خانه و خانواده خود علاقه نشان بدهند این خانم های پرتلاش و مهربان تا آخیر عمر خود با محبت و وفاداری همراه با شوهر و خانواده خود زنده گی را پیش میبرند

مردان متولد ماه جدی  خیلی انسان های سختگیر ‌‌و دقیق هستند. آنها همیشه کوشش میکنند همه چیز را دقیق ومطابق به قاعده ‌‌و قانون آن انجام بدهند. چون خودشان از اندازه زیاد سختگیر و با قاعده و قانون هستند همیشه متوجه اعمال و‌ کار های اشخاص دور و بر خود می‌باشند و اگر کسی کاری را خلاف قاعده و رسم آن انجام بدهد عاجل او را متوجه اشتباه اش میکنند از همین رو بسیاری ها متولدین ماه جدی را اشخاص خیلی خشک، خسته کن و همانند معلم های سختگیر مکتب میدانند.اما اکثر مردان متولد ماه جدی در کنار سختگیری و خشک بودن خود میتوانند شوخ هم باشند آنها یک شوخی بسیار مضرانه یی دارند و از اذیت نمودن آزار دادن دیگران با شوخی های خود خسته نمیشوند مردان متولد ماه جدی استعداد زیاد در کار های دستی ‌یا ساختمانی دارند و کار های مانند نجاری ، رنگمالی و یا باز سازی اشیا و خانه را با علاقه مندی زیاد انجام میدهند. آنها در شغل و وظیفه خود بسیار زحمت کش ، کارکن ، برده بار و با حوصله اند و از حل نمودن مشکلات نمیترسند. ازاینرو اکثر در سمت ریاست یا مدیریت ایفا وظیفه میکنند. آنها «تیم ورک» یا کارهای گروهی را دوست ندارند  چون هیچ وقت مطمین نخواهد بودند که آیا اعضا دیگر تیم یا گروه هم کار های خود را مانند آنها دقیق و ‌‌منظم انجام ‌می‌دهند یا نه ؟ پس ترجیع می‌دهند خود شان به تنهایی کار خود را پیش ببرند تا در یک گروه و با یک تیم کار کنند چون برای بدست آوردن اعتماد متولدین ماه جدی مدت زیادی ضرورت است آنها عاجل بالا هرکی و هر چیز اعتماد نمیکنند.

متولدین ماه جدی اگرمقصدی برای خود انتخاب کننداز هیچ نوع مبارزه و مقابله برای رسیدن به آن مقصد هراس ندارند. آنها برای دست یابی به موفقیت از هیچ نوع تلاش و زحمت رو برنمیگردانند.آنها همیشه تلاش می‌کنند، مایوس نمیشوند و از زحمت کشیدن دست برنمیدارند.

متولدین ماه جدی از نظر اقتصادی کمتر مشکل میداشته باشند. آنها با پول کم هم می‌توانند زنده گی خود را خوب اداره و پیش ببرند واقتصادی زنده گی کنند چون آنها بیشتر بالا چیز های عمده که در زنده گی انسان ها ضروری است تمرکز می‌کنند. متولدین این ماه برای خوشبخت بودن توقع زیاد ندارند. یک زنده گی با تهداب محکم و رابطه زناشوهری مستحکم چیز های اند که آنها را همیشه خوشبخت میسازد. وقتی در زنده گی متولدین ماه جدی همه چیز منظم و سرجا خود باشد و آنها همه چیز را تحت کنترول خود داشته باشد رضایت کامل شان برآورده شده و خود را انسان های خوشبخت احساس می‌کنند  

مردان متولد ماه جدی  چون در وظیفه خود خیلی موفق هستند و‌پول خوب کمایی می‌کنند اکثر در مورد عشق جنس مخالف مشکوک اند و همیشه این سوال نزد شان مطرح می‌شود که آیا آن دختر خانم خودش را دوست دارد یا پول و دارایی اش را ؟ برعلاوه مردان متولد ماه جدی در مسله عشق و عاشقی کمی پس رفته و محتاط نیز هستند از این رو به مشکل می‌توانند تصمیم بگیرند وزود عاشق شوند اما دخترانی با اعتماد به نفس بلند، هوشیار و تیز و فهمیده می‌توانند بهتر از دیگران توجه آنها را به خود جلب نماید .مردان متولد ماه جدی وقتی شریک زنده گی خود را انتخاب کردند این انتخاب شان برای همیش است. آنها دوست دارند در رابطه زناشوهری پیشوا باشند یعنی گپ  آخیر و تصمیم نهایی را همیشه آنها باید بگیرند و خانم شان به گپ او باشد. متولدین ماه جدی مردان بسیار خانواده گی اند، دوست دارند رهبری خانه و خانواده خود را به دست داشته باشند و همه خانواده تابع حرف او باشد. ناگفته نماند که خانمان متولد این ماه نیز همین خصوصیات را دارند

متولدین  ماه جدی اگر چی ظاهرا انسان های سرد و محتاط به نظر میرسند ولی ‌اشخاص بی احساس نیستند. آنها صرف این حرف را از همه بهتر میدانند که در زنده گی زناشوهری حرف ها و کارهای رومانتیک و عاشقانه چیز های زود گذر اند و حرف ها و چیزهای مهم تری دریک زنده گی زناشوهری و خانواده گی وجود دارند که بیشتر باید بالایشان تمرکز شود تا کار ها و قصه های عشقی. آنها روزهای خوب و بد زنده گی را در کنار همسر خود میگذرانند و میدانند که حل نمودن مشکلات زنده گی و خانواده گی با همدیگر و یکجا رابطه هردو را مستحکم تر میسازد  

 متولدین ماه جدی با متولدین ماه های ثور، سنبله ، میزان ،عقرب و جدی خیلی خوب کنارمیایند و روابط مستحکم میداشته باشند ولی برعکس از متولدین ماه های : حمل، جوزا، سرطان و اسد بهتر است دوری بجویند

خصوصیات متولدین ماه قوس را درلینک ذیل بخوانید

(Visited 3,026 times, 1 visits today)