زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه جدی

شعار زنده گی شان : من مسئولیت را بدوش میگیرم زحمت میکشم و انجام می‌دهم

متولدین ماه جدی  اشخاص با حوصله، زحمت کش، بااستقامت، بردبارو متواضع، منظم، بادسپلین، بسیاردقیق، منطقی، قانونی، واقع بین ،رک و راست، با یک قوه تصوربسیارقوی، بامسولیت و وظیفه شناس، محافظه کار، مواظب و با احتیاط، استراتژیک و بالاخره صادق و وفاداراند

نکات منفی : اقتدارگرا، جانبدار، منفی بین به آینده ، زرزری، خشک، شق و لجوج، خورده گیر، از اندازه زیاد دقیق، حاکم مطلق و خیلی جدی ،از اندازه بیشتر سازمان یافته، سرد و فاصله گیر 

متولدین ماه جدی با قدم های مطمین و مستحکم از پله های پیروزی و موفقیت بالا میروند. هر قدم خود را دقیق و بدون ترس پلان نموده و برمیدارند. متولدین ماه جدی برای رسیدن به موفقیت هرگز از عجله استفاده نکرده بلکه آهسته و بسیارعاقلانه پیش میروند. عبور نمودن هیچ مانع و سدی برای آنها در این راه مشکل نیست. آنها با حوصله مندی و بردباریی بی اندازه که دارند از تمام موانع راه خود میگذرند و بالاخره خود را به موفقیت میرسانند.آنها اکثرموفقیت های چشمگیر درعرصه کار و ظیفه خود بدست میاورند. متولدین ماه جدی چیز های زودگذر و کوتاه مدت را خوش ندارند و دوست دارند زنده گی خود را بالا یک تهداب مستحکم، قوی و پایدار برپاکنند. متولدین ماه جدی انسان های خیلی با مسولیت و وظیفه شناس اند آنها صرف آنوقت میتوانند به راحتی استراحت و تفریح کنند که همه کارهای شان به درستی ختم شده باشد اما تا جایی که عادت دارند همیشه مقاصد بزرگ برای خود انتخاب کنند همیشه مصروف یک کاری هستند و کمتر وقت برای تفریح واستراحت پیدا میکنند. آنها علاقه زیادی به همنشینی ها و پارتی های پرسرو صداندارند و تفریح خود را ترجیع می‌دهند تا به کنسرت کلاسیک و یا بازدید یک پارچه تیاتری بروند. و صرف دررستورانت های که واقعا کیفت بلند دارند و آنها آن رستورانت را درست میشناسند بروند و غذا بخورند آنها کیفت را به ترجیع می‌دهند و اکثر چیز های کمیاب و‌خاص برای خود خریداری می‌کند تا چیز های که در هر کنج و کنار به نظر برسد و همه از آن داشته باشند. آنها یک ستایل کلاسیک جدی و‌سنگین بدون شنگ و بنگ های اضافی دارند

متولدین ماه جدی انسان های ریالیست واقع بین هستند.آنها به چیزی که میبینند باور دارند نه به چیزی که میشنوند. اگر چه همصحبت های خوب اند و در باره هر چیز میتوان همرایشان صحبت نمود اما آنقدرانسان های قصه یی نیستند حرف های خود را زیاد رنگ و پرداز نداده و خلاصه و فشرده گپ را برایتان میگویند. متولدین ماه جدی را به مشکل میتوان گپ و بازی داد چون قسمی که در بالا ذکرشد آنها انسان های اند که تنها به چیزی های که به چشم خود میبینند باوردارند نه به چیزی های که از دیگران میشنوند 

متولدین ماه جدی و عشق : متولدین ماه جدی در حالی که در وظیفه و‌کارهای خود خیلی مصمم اند در عشق و‌رابطه برعکس زود تصمیم گرفته نمیتوانند. آنها زود عاشق نمیشوند امااگر عاشق شدند برای همیش! آنها خصوصیات فردی را که عاشق اش میشوند قبلا خیلی دقیق و جدی بررسی مینمایند تا در آینده و خصوصا بعد از ازدواج از طرف آن شخص مایوس و دلشکسته نشوند. متولدین ماه جدی اگرچه گاه گاهی ازتنهایی خود خسته می‌شوند با آن هم زود تصمیم ازدواج نمیگیرند چون میترسند با ازدواج نمودن کدام چیزی مهم درزنده گی را از دست ندهند. اینرو درانتخاب نمودن شریک زنده گی خود خیلی دقیق و پر توقع هستند. متولدبم ماه جدی چون خودشان انسان های بسیار زحمت کش،پرتلاش و پیشرفت طلب اند دوست دارند تا همسر آینده آنها نیز یک شخصی باشد که برای بدست آوردن موفقیت های بزرگ و‌پیشرفت در تمام امور زنده گی کوشش و تلاش داشته باشد. مودب بودن و بانزاکت بودن همسر آینده شان نیز برایشان خیلی مهم است و دوست دارند تا همسر شان تمام نزاکت های زنده گی شخصی و اجتماعی را بدانند، به آنها احترام بگذارند و عملی نماید. شریک زنده گی متولدین ماه جدی در کنار آنها باید از حوصله فراوان برخوردارباشد چون متولدین ماه جدی در قدم اول خیلی حسود هستند و زود حسادت میورزند و در قدم دوم به بسیار مشکل در باره چیز های که در رابطه شان آنها را ناراحت میسازد و به اصطلاح سر شان خوش نمیخورد حرف میزنند. از اینرو آنها بسیار مدت طولانی آرام هستنداما به یکباره گی و خیلی ناگهانی ‌انفجار میکنند 

خانمان متولد ماه جدی :

خانم های بسیار واقع بینن «ریالیست» هستند. آنها گپ های حق و ناحق و به اصطلاح «قصه های مفت » و خیال پردازی و رنگ زدن ها را دوست ندارند و به زنده گی یک دیدگاه واقعی بینانه دارند. آنها اکثر خانمان خیلی خشک و دورگیر به نظر میرسند اما در واقیعت آنها خشک و دورگیر نبوده بلکه صرف محتاط هستند و میخواهند اول چهار طرف و اوضاع رابرسی نموده بعد اقدام نمایند زیرا آنها نمیخواهند از انسان ها با برخورد واعمال زشت که بعضی ها انجام میدهند مایوس و دلسرد شوند از اینرو اول ماحول را دقیق بررسی میکنند واگر نتیجه بررسی شان مثبت بود و آنها خود را درآن ماحول خوب و امن احساس کردند خیلی هم خانمان اجتماعی وخوش صحبت و خوشبرخورداند

 خانم های متولد ماه جدی به نزاکت ها و قاعده های زنده گی بسیار پا بند بوده و به آنها بیش از حد اهمیت می‌دهند. دوست دارند همه چیز در زنده گی شان منظم و با پلان پیش برود. کارهای غیرمترقبه و خارج از پلان  را اصلا دوست ندارند. این خانمان بانظم و دسپلین دوست دارند همه چیز در زنده گی از همان اساس و تهداب درست و مستحکم باشد. آنها در کنار یک مرد زحمت کش و پر تلاش مانند خودشان در زنده گی خود از هیچ مقابله و سختی نمیترسند و موفقیت های زیاد را در زنده گی بدست میاورند. شوهر خانم متولد ماه جدی بسیار شوهر خوشبخت خواهد بود چون بعد از آنکه خانم شان پس رفته گی و شرمی را که در آغاز شناسایی یا ازدواج شان دارند کنار بگذارد خانمی پراز مهر و محبت است که برای خانه ، خانواده وانسان های عزیز زنده گی اش حاضر به انجام دادن هر کاری است و از دل جان کوشش میکند به همه آنها رسیده گی نماید. خانمان متولد ماه جدی تا مقداری مال دوست و پول دوست اند. یک حساب بزرگ بانکی و یک خانه شخصی چیز های است که برای آنها در زنده گی خیلی مهم است و به آنها اطمینان خاطرو احساس امنیت می‌دهد اما با برخورد و روحیه مهربان و پراز محبت و تلاش های بی پایان که در تمام عرصه های زنده گی برای خانواده خود میکنند همین مالپرستی و پولپرستی شان را هم می‌توان نادیده گرفت ‌و به راحتی بخشید. خانمان متولد ماه جدی بسیار ناوقت ازدواج میکنند.آنها دوست ندارند به اصطلاح «هر کی پیش آمد و خوش آمد را بگیرند » برای خانمان متولد ماه جدی انتخاب نمودن همسرآینده به مانند سرمایه گذاری برای آینده شان است. آنها دوست دارند شوهرآینده شان سر پا خود استاد بوده و پول درست کمایی نماید تا زنده گی خانواده گی شان همیشه تضمین باشد‌. آنها در رابطه زناشوهری خود مملو از مهر و محبت اند و اگر شوهرشان از آنها در وظیفه و کارهای بیرون شان پیشتبانی نمایند و به خانه و خانواده خود علاقه نشان بدهند این خانم های پرتلاش و مهربان تا آخیر عمر خود با محبت و وفاداری همراه با شوهر و خانواده خود زنده گی را پیش میبرند

مردان متولد ماه جدی خیلی انسان های سختگیر ‌‌و دقیق هستند. آنها همیشه کوشش میکنند همه چیز را دقیق ومطابق به قاعده ‌‌و قانون آن انجام بدهند. چون خودشان از اندازه زیاد سختگیر و با قاعده و قانون هستند همیشه متوجه اعمال و‌ کار های اشخاص دور و بر خود می‌باشند و اگر کسی کاری را خلاف قاعده و رسم آن انجام بدهد عاجل او را متوجه اشتباه اش میکنند از همین رو بسیاری ها متولدین ماه جدی را اشخاص خیلی خشک، خسته کن و همانند معلم های سختگیر مکتب میدانند.اما اکثر مردان متولد ماه جدی در کنار سختگیری و خشک بودن خود میتوانند شوخ هم باشند آنها یک شوخی بسیار مضرانه یی دارند و از اذیت نمودن آزار دادن دیگران با شوخی های خود خسته نمیشوند مردان متولد ماه جدی استعداد زیاد در کار های دستی ‌یا ساختمانی دارند و کار های مانند نجاری ، رنگمالی و یا باز سازی اشیا و خانه را با علاقه مندی زیاد انجام میدهند. آنها در شغل و وظیفه خود بسیار زحمت کش ، کارکن ، برده بار و با حوصله اند و از حل نمودن مشکلات نمیترسند. ازاینرو اکثر در سمت ریاست یا مدیریت ایفا وظیفه میکنند. آنها «تیم ورک» یا کارهای گروهی را دوست ندارند  چون هیچ وقت مطمین نخواهد بودند که آیا اعضا دیگر تیم یا گروه هم کار های خود را مانند آنها دقیق و ‌‌منظم انجام ‌می‌دهند یا نه ؟ پس ترجیع می‌دهند خود شان به تنهایی کار خود را پیش ببرند تا در یک گروه و با یک تیم کار کنند چون برای بدست آوردن اعتماد متولدین ماه جدی مدت زیادی ضرورت است آنها عاجل بالا هرکی و هر چیز اعتماد نمیکنند.

متولدین ماه جدی اگرمقصدی برای خود انتخاب کننداز هیچ نوع مبارزه و مقابله برای رسیدن به آن مقصد هراس ندارند. آنها برای دست یابی به موفقیت از هیچ نوع تلاش و زحمت رو برنمیگردانند.آنها همیشه تلاش می‌کنند، مایوس نمیشوند و از زحمت کشیدن دست برنمیدارند.

متولدین ماه جدی از نظر اقتصادی کمتر مشکل میداشته باشند.زیرا آنها با پول کم هم می‌توانند زنده گی خود را خوب اداره و پیش ببرند واقتصادی زنده گی کنند چون همیشه بالا چیز های عمده که در زنده گی ضروری است تمرکز می‌کنند. متولدین این ماه برای خوشبخت بودن توقع زیاد ندارند. یک زنده گی با تهداب محکم و رابطه زناشوهری مستحکم چیزی است که آنها را همیشه خوشبخت میسازد. وقتی در زنده گی متولدین ماه جدی همه چیز منظم و سرجا خود باشد و آنها همه چیز را تحت کنترول خود داشته باشد رضایت کامل شان برآورده شده و آنها خود را انسان های خوشبخت احساس می‌کنند  

مردان متولد ماه جدی  چون در وظیفه خود خیلی موفق هستند و‌پول خوب کمایی می‌کنند اکثر در مورد عشق جنس مخالف مشکوک اند و همیشه این سوال نزد شان مطرح می‌شود که آیا جنس مخالف خودشان را دوست دارد یا پول و دارایی اش را ؟ برعلاوه مردان متولد ماه جدی مقداری پس رفته و محتاط نیز هستند از این رو به مشکل می‌توانند تصمیم بگیرند وزود عاشق شوند اما یک دختر با اعتماد به نفس بلند، هوشیار و تیز و فهمیده می‌تواند توجه آنها را آسان‌تر به خود جلب نماید .مردان متولد ماه جدی وقتی شریک زنده گی خود را انتخاب کردند این انتخاب شان برای همیش است. آنها دوست دارند در رابطه زناشوهری پیشوا باشند یعنی گپ  آخیر و تصمیم نهایی را همیشه آنها باید بگیرند و خانم شان به گپ او باشد. متولدین ماه جدی مردان بسیار خانواده گی اند، دوست دارند رهبری خانه و خانواده خود را به دست داشته باشند و همه خانواده تابع حرف او باشد. ناگفته نماند که خانمان متولد این ماه نیز همین خصوصیات را دارند

متولدین  ماه جدی اگر چی انسان های سرد و محتاط به نظر میرسند پر احساس هم انداما آنها این را از همه بهتر میدانند که در زنده گی زناشوهری حرف ها و کارهای عاشقانه و رومانتیک چیز های زودگذراند و حرف ها و چیز های مهم تری در زنده گی زناشوهری و خانواده گی وجود دارد که باید بالایش تمرکز شود. آنها روز های خوب و بد زنده گی را در کنار همسر خود میگذرانند و حل نمودن یکجایی مشکلات خانواده گی شان رابطه هردو را بیشتر مستحکم میسازد 

 متولدین ماه جدی با متولدین ماه های ثور، سنبله ، میزان ،عقرب ،جدی کنار میایند و با متولدین ماه های حمل ، جوزا، سرطان، اسد، ،دلو نه چندان

(Visited 24 times, 3 visits today)