دخترانه, زندگی خانوادگی

حمل گرفتن در جریان مریضی ماهوار

آیا امکان حمل گرفتن خانمان در جریان مریضی ماهوار وجود دارد و خانمان میتوانند حمل بگیرند ؟

بلی میتوانند !

برای دریافت جواب این سوال و این که بدانیم چگونه اول باید خون ریزی ماهانه بانوان را تحت مطالعه قرار بدهیم.

خونریزی ماهوار چیست ؟ و چه وظیفه یی را در سکل (= چرخه قاعده گی یا مریضی ماهوار ) بانوان انجام می‌دهد؟

دختران از آغاز پیدایش شان به اندازه ۴۰۰۰۰۰ تخمه =تخمک در نفیره های خود ذخیره دارند. بعد از رسیدن به مرحله بلوغ و آغاز عادت ماهوار، ماه یکبار یکی از این تخمه ها آزاد میشوند که به آن روز، روز تخمه گذاری میگویند. وقتی تخمه بعد از تخمه گذاری القاح شد تخمه القاح شده در بافت اندومتر (غشا مخاطی یا دیواره رحم) ضخیم شده رحم خود را جابجا نموده و در آنجا به راحتی میتواند رشد کند تا جنین و بعدا نوزاد شکل بگیرد و بزرگ شود که به این روند جا گرفتن تخمه در اندومتر، «لانه گزینی » میگویند. (یعنی تخمه القاح شده در دیواره ضخیم شده رحم برای خود لانه میسازد )

فاصله میان آغاز یک مریضی ماهوار تا
شروع مریضی ماهوار بعدی را سکل میگویند

اما در صورت القاح نشدن تخمه، اندومتر دوباره رقیق شده و همراه با تخمه القاح نشده به شکل خون مریضی ماهوار از بدن دفع میشود.استفاده از کلمه خونریزی در اینجا کمی گیچ کننده است چون با وجود که عادت ماهوار رنگ سرخ دارد اما صرف یک بر سه حصه آن خون و حصه بیشتر آن همان اندومتر یا دیواره رحم است که از بدن دفع میشود . به هر صورت دفع شدن دیواره رحم یا عادت ماهوار معنی این را دارد که تخمه القاح نشده و خانم حامله دار نیست و تا روز تخمه گذاری بعدی سکل که ۱۴ روز بعداز آغاز مریضی ماهوار اتفاق میافتد خانم حمل گرفته نمیتواند. اما حمل گرفتن در جریان مریضی ماهوار بعید ولی حرف ناممکن نیست ! چگونه ؟ بعد از همبستر شدن با یک مرد، وقتی سپرم مرد در لوله رحم خانم که به آن «لوله فالوپ» هم میگویند برسد سپرم در آنجا تا پنج روز دیگر زنده میماند

و برای حامله شدن باید در همین مدت پنج روز که سپرم در لوله رحم زنده است تخمه گذاری صورت بگیرد. اما قسمی که میدانیم فاصله بین روز های مریضی ماهوار و روز تخمه گذاری خانم ها بیشتر از پنج روز است پس این حرف برای ما ناممکن به نظر می‌رسد که یک خانم حمل بگیرد. ولی ! بعضی ماه ها در مریضی ماهوار بانوان بی نظمی های رخ می‌دهد که خونریزی آنها چند روز بیشتر از ماه های قبلی دوام میکند (خصوصا خانم های که از لوب های مسی یا «آی یو دی » استفاده میکنند )

در اینصورت فاصله بین روز های مریضی ماهوار و روز تخمه گذاری نیز کمتر میشود و اگر یک جفت در روز های آخیر مریضی ماهوار خانم با همدیگر همبستر شده باشند (چون سپرم مرد تا پنج روز دیگر در لوله رحم زنده میماند )و در جریان همین پنج روز، تخمه گذاری صورت بگیرد خانم می‌تواند حمل بگیرد

سکل چرخه قاعده گی و‌روز تخمه گذاری
سکل یا چرخه قاعده گی چیست ؟ در این باره در لینک زیر بخوانید

سکل یا چرخه قاعده گی مریضی ماهوار چیست ؟

(Visited 3,576 times, 1 visits today)