زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۱۹ /چرمی

امسال در کنار کرتی های چرمی که سال هاست یک جز مهم از مود روز شده اند پطلون، پیراهن ، بالاپوش ، موزه ،دامن تا یخن قاق و بالاتنه چرمی یکی از ترند های مهم سال بوده و در فیشن شو های دیزاینران مشهور جهان و همچنان در شهر و بازار در تن فیشنیسته *ها به چشم میخورند


(Visited 493 times, 1 visits today)