از هرچیزو ازهرجا

از ملکه زیبایی تا ملکه واقعی

از ملکه زیبایی تا ملکه واقعی

«اکسانه »مودل ۲۳ ساله روسی که در سال ۲۰۱۵ «مس مسکو » یا ملکه زیبایی شهر مسکو‌شده بود با سلطان مالیزیا  «محمد پنجم »که ۲۴ سال تفاوت سنی میان شان وجود دارد، پنجشنبه گذشته ازدواج نمود . سلطان مالیزیا قبلا هم ازدواج نموده بود اما از خانم خود چند سال قبل جدا شده 

«اکسانه» قبل از ازدواج با سلطان به دین اسلام رو آورد تا بتواند با سلطان مالیزیا ازدواج نماید 

اینکه سلطان مالیزیا و این مودل روس چگونه و در کجا  با هم معرفی شده اند نامعلوم است، اما «اکسانه » بعد از ختم تحصیلات خود در خارج از روسیه به حیث مودل کارمی‌کرد و گفته میشود شاید در همانوقت با سلطان مالیزیا معرفی شده باشد 

نکته جالب  اینکه در مالیزیا متفاوت از ممالک سلطنتی دیگر ، سلطان هر پنج سال بعد انتخاب میشود . در مجموع شاهزاده گان ولایات مختلف مالیزیا هر پنج سال بعد سلطان مالیزیا میشوند و به نوبت سلطنت را پیش میبرند  

سلطان «محمد پنجم » فعلا دو سال از سلطنت اش میگذرد و سه سال بعد دیگر اکسانه ملکه مالیزیا نمیباشد .

ویدیو عروسی سلطان  مالیزیا و مودل روسی

(Visited 1,730 times, 1 visits today)