زندگی خانوادگی, مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هژده هم

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هژده هم   قولنج نوزاد یا  کولیک های دردناک سه ماهه اين کولیک ها یا قولنج های شدید  درهفته سوم زنده گى  نوزادان آغاز شده ، تا ماه سوم زنده گی شان دوام مینماید و بطور يكباره گى دوباره ناپدید میشود هر روز اکثر از طرف شام بعد… Read More سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هژده هم