زیبایی و مود

Fur/ پوستين در دنيا مود

استفاده از پوست حيوانات مانند روباه ، سمور سنجاب ،خرگوش وغيره براى تهيه لباس كه در چند سال آخير دوباره در دنيا مود  و فيشن راه يافته هميشه جدال آميز و بحث برانگيز بوده و سال هاست سر وصدا اعضا گروه  گروه پيتا كه براى دفاع از حيوانات و يك محيط زيست سرسبز مبارزه ميكنند بيرون نموده… Read More Fur/ پوستين در دنيا مود

از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

Best dressed and best female singer /آريانا سعيد خوش لباس ترين و بهترين آوازخوان سال

در يك نظر سنجى عمومى از كه از طريق صفحه هاى اجتماعى فيس بوك  براه انداخته شده  بود آريانا سعيد مقام اول خوش لباس ترين آوازخوان افغانستان با يك استا يل  عالى را از آن خود نمود او همچنان به عنوان بهترين آوازخوان سال ٢٠١٦ از جمله طبقه اناث انتخاب شد در اين نظر سنجى… Read More Best dressed and best female singer /آريانا سعيد خوش لباس ترين و بهترين آوازخوان سال