زیبایی و مود

Fur/ پوستين در دنيا مود

استفاده از پوست حيوانات مانند روباه ، سمور سنجاب ،خرگوش وغيره براى تهيه لباس كه در چند سال آخير دوباره در دنيا مود  و فيشن راه يافته هميشه جدال آميز و بحث برانگيز بوده و سال هاست سر وصدا اعضا گروه  گروه پيتا كه براى دفاع از حيوانات و يك محيط زيست سرسبز مبارزه ميكنند بيرون نموده… Read More Fur/ پوستين در دنيا مود