از هرچیزو ازهرجا

Screenshot awards 2018\فرش سرخ

شهر ممبی هندوستان  ۱۶دسامبر

برنده جایزه های مهم سکرین شات ۲۰۱۸

بهترین هنرپیشه مرد :رنویر سنگ  فلم پدماوت

بهترین هنرپیشه زن : عالیه بهت فلم راضی

بهترین فلم : ستیری

(Visited 987 times, 2 visits today)