زیبایی و مود

فرش سرخ جايزه تلويزيونى ايمى

 مراسم اهدا جايزه تلويزيونى ايمى كه به نام اسكارتلويزيون نيز ياد ميشود ، به روز يكشنبه در شهر لاس انجلس امريكا برگذار شد ستاره هاى سينما و تلويزيون در اين شب نيز مانند هميشه براى نمايش لباس هاى ديزاينر هاى مختلف جهان مود بروى فرش سرخ ظاهر شدن .در پاين تصاويرى از ستاره ها بروى فرش سرخ اين مراسم را مشاهده ميكنيد 

 

(Visited 1,263 times, 1 visits today)