از هرچیزو ازهرجا

آیا راز های نهفته شده در این عکس ها را در نگاه اول پی میبرید؟

عکس های جالبی که صرف در نگاه دوم می‌توان درک شان نمود.دقیق نگاه کنید آیا با همان نگاه اول دانستید گپ از چی قرار است ؟

زباله دانی در هوا؟
(Visited 1,099 times, 1 visits today)