زیبایی و مود

عروس هاى كه نبايد به آرايشگاه ميرفتن

بعضى اوقات رفتن به آريشگاه به يكى بزرگترين اشتباه زنده گى تبديل ميشود. خصوصى وقتى اين اشتباه بزرگ زنده گى در زيباترين روز زنده گى ات اتفاق بيفتد . عروس بيرحمانه قربانى آرايشگران ناقابل ميشوند . همان است كه بعد از گذشت سال هاى زياد هنوز هم از ديدن البوم عروسى ات فرار ميكنى

اين چند عروس از جمله همان قربانى هاى آرايشگران ناقابل اند

(Visited 1,317 times, 1 visits today)