زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه حمل /تقویم چینایی

خصوصیات متولدین ماه حمل (قوچ)

متولدین ماه حمل : انسان های سرشار از انرژی ، تیز ، سرحال  ‌دست و پایی ، احساساتی ، شق و‌کله شخ هستند. آنها همیشه کوشش میکنند محیط و ماحول دور و پیش خود را مطابق به تصور وبه شکل دلخواه خود بازسازی و تغیر بدهند. متولدین ماه حمل شخص عمل اند  و وقتی بخواهند چیزی را حاصل یا به دست بیآورند بسیار زود هم  ابتکارعمل و پیشقدمی را به دست گرفته به اصطلاح عامیانه کمر را برای بدست آوردن آن بسته میکنند .

متولدین ماه حمل  با قدم های مصمم به جهت موفقیت میروند  شعار آنها پیش رفتن به هر قیمتی که شد ! است و با اعتماد بزرگ  به نفس و میل یا پشت کار بیش از اندازه که دارند همیشه از عهده کار های خود میبرآیند، ولی اگر خدا نخواسته در جریان کار خود با کدام سد مشکل روبرو شوند بسیار زودعلاقه خود را از دست داده و عاجل یک فعالیت ، پروژه و یا مصروفیت دیگر برای خود جستجو میکنند، چون آنها چیز های آهسته و کند و کار های خسته کننده را خوش ندارند 

متولدین ماه حمل در روابط اجتماعی با دوستان خود هم بسیار  تیز مزاج ، امپولسیف * و احساساتی هستند. آنها در ظرف یک لحظه می‌تواند انفجار نمایند و بسیار زود هم دوباره آرام شوند و همه چیز را برای همیش فراموش نمایند و کینه یی نیستند ، آنها علاقه دارند همیشه نقل میدان باشند آنهم به هر قیمتی که شد  این ضرورت داشتن به «توجه همه گانی » آنها را وادار به انجام هر کاری میسازد که با این اعمال خود آنها اکثر انسان های دور و پیش خود را از خود میرنجانند و از خود میرآنند 

متولدین این ماه ، در عشق و روابط زناشویی و عاشقانه  نیز بسیار احساساتی اند و بسیار زود عاشق میشوند. یک رابطه عاشقانه با متولدین ماه حمل هرگز خسته کن و دق آور نخواهد بود چون آنها همیشه در پی و جستجو یک کار تازه یا مشغولیت و مصروفیت جدید اند و آرامی و در یک کنج نشستن را خوش ندارند . رابطه با متولدین ماه حمل اکثر با جنگ و دعوا زیاد نیز همراه میباشد چون متولدین ماه حمل بسیار حسود هستن و زود آتش میگرند ، از جنگ دعوا و‌جر و بحث نمیگریزند و برعکس حتی جر و بحث نمودن زیاد را خوش هم دارند .برعلاوه این همه متولدین ماه حمل آزادی فردی خود را هم زیاد دوست دارند و اگر به اصطلاح عامیانه دست و پا آنها را به زنجیر قید نمود خیلی زود به انسان های خشن ‌و عصبانی مبدل می‌شوند، اما اگر تا اندازه به آزادی فردی آنها احترام گذاشت و آن را برایشان محدود نساخت آنها به یک شریک زنده گی خوب و صادق تبدیل می‌شوند 

ستاره متولدین ماه حمل آتشی بوده و رنگ های زرد و نارنجی رنگ های این انسان های با اعتماد بزرگ  به خود میباشند 

متولدین ماه حمل با متولدین ماه های اسد و قوس از همه بهتر جور میایند. بامتولدین ماه های ثور و جدی  هم میتوانند سازش نمایند اما با متولدین ماه های عقرب ، سرطان و حوت اصلی جور نمیایند

خصوصیات متولدیم ثور را در اینجا ? بخوانید

خصوصيات متولدين ماه ثور گاو

(Visited 4,331 times, 1 visits today)